Harmonogram organizacji pracy Centrum

 

 

Poz.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2021/środa

2

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022/piątek

3

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach

technikum programowo najwyższych

29.04. 2022/piątek

4

Terminy przerw i ferii:

4a

zimowa przerwa świąteczna

23-31.12. 2021

4b

ferie zimowe

14-25.02. 2022

4c

wiosenna przerwa świąteczna

14-19.04. 2022

4d

ferie letnie

27.06.-31.08. 2022

5

Podział roku szkolnego na semestry

5a

I semestr

01.09. 2021-11.01. 2022

5b

III semestr dla słuchaczy BS II stopnia

01.09. 2021-11.01. 2022

5c

II semestr dla klas I – III

12.01.-24.06. 2022

5d

II semestr dla klas IV

12.01.-29.04. 2022

5e

IV semestr dla słuchaczy BS II stopnia

12.01.-29.04. 2022

6

Terminy egzaminu maturalnego

6a

część pisemna

04.05-20.05.2022

6b

część ustna

09.05-20.05.2022

6ba

język polski pisemny pp

04.05.2022/ środa

6bb

matematyka pisemny pp

05.05. 2022/ czwartek

6bc

język angielski pisemny pp

06.05. 2022/piątek

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

7a

 

Sesja styczeń - luty część pisemna

11.01. 2022 – kl. IV (pp.2017) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Tech. i BS

11-15.01.2022 – kl. III (pp. 2019)

według harmonogramu

 

7b

część praktyczna – D

10.01.2022– kl. IV (pp.2017) - dzień

wolny od zajęć dydaktycznych dla Tech. BS

7c

część praktyczna – DK

17-22.01.2022 (pp.2019) – według

harmonogramu

7d

część praktyczna – W i WK

11-23.01.2022 (pp.2019) – według

harmonogramu

7e

Termin dodatkowy (pp.2019) – część pisemna

01.02.2022

7f

Termin dodatkowy (pp.2019) – część praktyczna – D, DK, W, WK

02.02.2022

7g

Sesja czerwiec- lipiec część pisemna

02-07.06.2022 (pp.2019)

7 h

część praktyczna - D

01.06.2022 (pp.2019) - dzień wolny od

zajęć dydaktycznych dla Tech. i BS

7 i

część praktyczna – DK

08-19.06.2022 (pp.2019) – według

harmonogramu

7 j

część praktyczna – W i WK

01-19.06.2022 (pp.2019) – według

harmonogramu

7 k

Termin dodatkowy (pp.2019) – część pisemna

22.06.2022

7 l

Termin dodatkowy (pp.2019) – część praktyczna – D

23.06.2022

7 m

Termin dodatkowy (pp.2019) – część praktyczna – DK, W, WK

29.06.2022

8

Egzaminy semestralne w Branżowej Szkole II stopnia

8 a

Semestr I/III

Grudzień 2021

8 b

Semestr II/IV

Kwiecień 2022

9

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

10

Zebrania Rady Pedagogicznej

10 a

przed rozpoczęciem roku szkolnego

27.08.2021

10 b

we wrześniu

Wrzesień 2021

10 c

w październiku

Październik 2021

10 d

w listopadzie

Listopad 2021

10 e

po I semestrze (termin wystawienia ocen 05.01.2021r.)

11.01.2022

10 f

w marcu

Marzec 2022

10 g

Klasyfikacyjna w klasach IV, dla słuchaczy BS stopnia II

26.04.2022

10 h

Klasyfikacyjna w klasach I – III

20.06.2022

11

Zebrania zadaniowe Rad Pedagogicznych w szkołach

11 a

sierpień

30.08.2022

11 b

listopad

Listopad 2022

11 c

styczeń

10.01.2022

11 d

kwiecień

25.04.2022

11 e

czerwiec

14.06.2022

12

Zebrania pozostałe rady pedagogicznej

12 a

szkoleniowa I

I semestr 2021/2022

12 b

szkoleniowa II

II semestr 2021/2022

13

Klasyfikowanie śródroczne i roczne

13 a

Terminy wystawienia proponowanych śródrocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Do 18.12.2022/piątek

(zagrożenia 07.12.2022 – wtorek)

13 b

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i

zachowania

05.01.2022/wtorek

 

13 c

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV

technikum

08.04.2022/piątek

(zagrożenia 22.03.2022 – wtorek)

13 d

Powiadomienie o zagrożeniach słuchaczy BS stopnia II

22.03.2022 - wtorek

 

13 e

Terminy wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum,

Termin wystawienia ocen semestralnych BS II stopnia

 

22.04.2022/piątek

 

13 f

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

03.06.2022/piątek

(zagrożenia 13.05.2022 – piątek)

13 g

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

15.06.2022/środa

14

Pożegnanie absolwentów

29.04.2022/piątek

 

15

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.10.2021 - piątek

12.11.2021 – piątek

07.01.2022 – piątek

02.05.2022 – piątek

17.06.2022 – piątek

15 a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Święto Szkoły

 

16

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno- wychowawczych związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny: 04-06.05.2022 (środa, czwartek, piątek)

Egzamin zawodowy:

Dwa dni styczeń – luty 2022 Dwa dni czerwiec-lipiec 2022

 

17

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające z ustawy:

01.11.2021 Wszystkich Świętych/ poniedziałek

11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości/czwartek

06.01.2022 Trzech Króli/czwartek

03.05.2022 Święto Konstytucji/ wtorek

16.06.2022 Boże Ciało/czwartek

18

Spotkania z rodzicami

 

18 a

 

zebranie organizacyjne rodziców

06.09.2021/poniedziałek/ Kl. I

Kl. II-IV

18 b

konsultacje dla rodziców

18.11.2021/czwartek g. 17:00-18:000

18 c

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną

niedostateczną

09.12.2021/czwartek,

18 d

konsultacje dla rodziców

03.02.2022/czwartek, g.17:00-18:00

18 e

zebrania z rodzicami + konsultacje ( zagrożenia ndst. w klasach IV

technikum)

24.03.2022/czwartek

18 f

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną

niedostateczną

17.05.2022/wtorek

 

19

 

Zebrania Rady Rodziców

Wrzesień 2021

Styczeń 2022

Czerwiec 2022