Pedagog

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

w SOSNOWCU

 

 

 

 

 1. Preambuła

 

Wychowanie  to wspieranie ucznia  w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane przez działania z zakresu profilaktyki.

Odpowiedzialność za realizację tego celu w dużej mierze spoczywa na szkole jako środowisku wychowawczym. Jednak jej działalność w tej dziedzinie nie może pozostawać w izolacji, bowiem przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnym świecie wymaga pełnej współpracy z rodzicami i środowiskiem. Tylko świadoma i planowa praca może zakończyć się sukcesem. Zatem Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły staje się niezbędnym dokumentem, gdyż określa cele szczegółowe, zadania oraz sposoby postępowania.

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2)  treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę czynników ryzyka i chroniących oraz problemów występujących w społeczności szkolnej skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Konstytucja RP. Artykuł 48 ust.1. określa prawo rodziców do wychowania, a jednocześnie uwzględnia funkcję szkoły w wychowaniu jako wspomagającą i uzupełniającą: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględnić stopień dojrzałości dziecka, a także wolność sumienia i wyznania oraz jego przekonania."
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 783)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz. 1249)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej   (Dz. U poz. 356)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno –psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 Model absolwenta

 

SFERY

CECHY ABSOLWENTA

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

FIZYCZNA

1.     Potrafi dokonać analizy swoich możliwości psychofizycznych w kontekście wymagań związanych z zawodem;

2.     Zna przeciwskazania do wykonywania zawodu.

1.     Udzielanie indywidualnych porad uczniom mających problemy zdrowotne lub osobiste ułatwiających podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PSYCHICZNA – EMOCJONALNA

1.     Zna własne predyspozycji zawodowe, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności;

2.     Potrafi określić swoje mocne strony, jest świadomy swoich ograniczeń;

3.     Jest zmotywowany do podejmowania wysiłku związanego z rozwojem zawodowym i podjęciem zatrudnienia;

4.     Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

1.     Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;

2.     Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie radzenie sobie ze stresem.

PSYCHICZNA – INTELEKTUALNA

1.     Potrafi  podjąć decyzję związaną z trafnym wyborem zawodu, drogi dalszego kształcenia;

2.     Posiada wiedzę o zawodach i sytuacji na rynku pracy;

3.     Zna system kształcenia oraz ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i wyższych;

4.     Zna źródła informacji edukacyjnej i zawodowej.

5.     Docenianie znaczenia kształcenia przez całe życie.

1.     Organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, targi/kiermasze ofert pracy, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.;

2.     Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

3.     Udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym, w UE), o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy;

4.     Promowanie uczenia się w różnych formach i na różnych etapach życia.

SPOŁECZNA

1.     Jest przygotowany do roli pracownika;

2.     Potrafi pracować zespołowo;

3.     Ma umiejętność przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

4.     Zna oczekiwania pracodawców;

5.     Jest przygotowany do aktywnego poszukiwania pracy;

6.     Jest przygotowany do aktywnego wejścia na rynek pracy.

1.     Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami:

2.     Organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, targi/kiermasze ofert pracy, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.

3.     Zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą;

DUCHOWA

1.     Zna swoją hierarchię wartości;

2.     Potrafi  wyznaczać sobie cele.

1.     Udzielanie indywidualnych porad uczniom,

2.     Warsztaty pogłębiające samowiedzę

           

                 

IV. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie działań wychowawczo - profilaktycznych. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

W ramach diagnozy podsumowano zasoby szkoły z wykorzystaniem występowania czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Diagnozę opracowano w oparciu o analizę:

 • dokumentacji szkolnej, w tym :dziennika elektronicznego,  dokumentacji pedagoga szkolnego ,dokumentacji pomocy pedagogiczno -psychologicznej, raportu z ewaluacji wewnętrznej ,dokumentacji wychowawcy klasy, protokołów z posiedzeń zespołu wychowawczego, sprawozdań zespołów zadaniowych i innych ).
 • informacji płynących od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły o bieżących problemach wychowawczych
 • informacji z instytucji współpracujących ze szkołą
 • obserwacji zachowania uczniów
 • wywiadów z nauczycielami, rodzicami i uczniami
 • ankiet z uczniami, nauczycielami, rodzicami

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie problemów  dydaktyczno – wychowawczych w następujących sferach:

I . W sferze fizycznej  rozumianej jako dojrzewanie związane z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego ale również nabywaniem wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zagrożenia dla rozwoju :

- przeciążenie dzieci pracą intelektualną co ogranicza ruch i wysiłek fizyczny

-pasywne formy spędzania czasu wolnego: oglądanie telewizji, korzystanie z komputera: gry, portale społecznościowe, oglądanie filmów, Internet

- kult ciała :muskularnej/szczupłej sylwetki, stosowanie  sterydów, diet

- akceptacja zażywania leków, preparatów: przekonanie o tym ,że substancje  dają szybki efekt małym kosztem

- eksperymentowanie z  alkoholem  i innymi  środkami psychoaktywnymi

- agresja, przemoc w rodzinie

 1. W sferze psychiczno –emocjonalnej rozumianej jako dojrzewanie ukierunkowane na uczenie odpowiedzialności za siebie, swój stosunek do świata oraz odpowiedzialność za swoje otoczenie

Zagrożenia dla rozwoju :

-zacieranie granic w życiu i rozwoju: promocja tego co mogę przy marginalizowaniu obowiązków, norm, odpowiedzialności

- promowanie egocentryzmu: jestem najważniejszy i cały świat powinien koncentrować się na mnie i moich potrzebach

- akceptowanie egoizmu: wszystko należy mi się od życia, cel uświęca środki

- samozadowolenie jako cel życia w miejsce odpowiedzialności

III. Strefa dojrzewania społecznego polega na nabywaniu umiejętności prawidłowego wywiązywania się z ról społecznych, przygotowywania się do pełnienia kolejnych ról zgodnie z kolejami życia.

Zagrożenia dla rozwoju :

- osłabienie roli rodziny w życiu dziecka: rodziny rozbite, popularność  związków partnerskich

- deformowanie różnych ról społecznych

- podważanie podstawowych autorytetów społecznych: rodzica, nauczyciela, duchowni, nieuczciwa polityka, zdeformowane media poszukujące sensacji

- porzucanie nauki szkolnej

- ucieczki z domu

 1. Strefa psychiczna- intelektualna

Zagrożenia dla rozwoju:

 - niepowodzenia w nauce

-niska frekwencja

- niska motywacja do nauki

 

V strefa dojrzewania duchowego rozumiana jako nabywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości oraz poczucia sensu istnienia.

Zagrożenia dla rozwoju:

- nadawanie wartościom nowego sensu, wymiaru: nadawanie nowego znaczenia wartościom zależnie od kontekstu sytuacyjnego - eliminowanie z wychowania szeregu wartości , które miały znaczenie dawniej

Wskazania rodziców do pracy wychowawczo –profilaktycznej szkoły na podstawie ankiet i rozmów :

- wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego,

- zdrowy styl życia , zdrowe odżywianiem

- zagadnienia związane z bezpieczeństwem

- konsekwencje związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych ( narkotyki, dopalacze, nikotyna)

- zagrożenia związane z piciem alkoholu

 - palenie e-papierosów

- praca w obszarze uzależnień od mediów ( telefon, interenet,komputer)

- znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu postaw młodego człowieka

- zagadnienia związane z cyberprzemocą

-  sposoby radzenia sobie ze stresem

- podnoszenie kultury osobistej

- zagrożenia związane z sektami

- tolerancja dla innych , w tym niepełnosprawnych czy starszych, chorych, z rodzin o niskim statusie materialnym

 -agresja i presja rówieśnicza

-  przemoc w rodzinie

- odpowiedzialna postawa uczniowska -systematyczne chodzenie do szkoły, nabywanie wiedzy

 - wskazywanie potrzeby i korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych

- uczenie wzajemnej pomocy,

- integracja, uczenie współpracy jako alternatywy do rywalizacji

- sprawa odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, odpowiedzialność za drugiego człowieka

- zagadnienia związane z ochroną środowiska, prawami zwierząt

- świadome wybory związane z prokreacją

- kształowanie wrażliwości na dobro innych, empatia

- zagrożenia związane z podejmowaniem pracy przez uczniów

 -autorytety - kwestie mądrego naśladownictwa

- zaburzenia odżywiania

- wdrażanie do samokontroli emocjonalnej

- sposoby motywowania: skuteczność motywacji zewnętrznej i wewnętrznej

- umiejętność uczenia się i satysfakcja ze zdobywania wiedzy

- jak radzić sobie z obniżonym nastrojem.

 

V. Cel główny programu:

Wychowanie człowieka mądrego, świadomego podejmowanych decyzji  i dokonywanych wyborów, gotowego do autokreacji na drodze do osiągnięcia sukcesu życiowego.

 

VI. Cele szczegółowe programu:

SFERY

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Fizyczna

Rozwój sprawności fizycznej uczniów z uwzględnieniem uzdolnień sportowych i predyspozycji młodzieży.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Przygotowanie do właściwych zachowań w obliczu zagrożeń, kształtowanie postawy ochrony zdrowia i życia własnego a także innych osób.

Psychiczna -emocjonalna

Rozwój umiejętności oceny siebie i innych.

Kształtowanie zdolności wartościowania i myślenia refleksyjnego.

Rozwój sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na potrzeby najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej.

Wdrażanie do samokontroli emocjonalnej.

Rozwój sfery uczuciowej uczniów z uwzględnieniem wrażliwości na problemy najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej.

Psychiczna -intelektualna

Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy ukierunkowanej na własny rozwój intelektualny oraz dbałości o zdrowie psychiczne.

Rozwój zainteresowań  i umiejętności efektywnego uczenia się oraz wykorzystywania wiadomości

Wyrabianie myślenia twórczego, samodzielnego zdobywania i poszukiwania wiadomości

      Budowanie pozytywnych relacji w społeczności szkolnej, tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce i wychowaniu.

Społeczna

Rozwój kultury osobistej szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi,.

Kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami oraz pełnienia ról społecznych.

Kształtowanie kompetencji społecznych zwłaszcza w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Aksjologiczna

(duchowa)

  Kształtowanie postaw patriotycznych w tym patriotyzmu lokalnego.

  Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi – rozwój idei wolontariatu.

       Poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych-  kultury własnego narodu.

       Kultywowanie świąt państwowych.

       Kształtowanie tolerancji i postawy szacunku dla  innych kultur, tradycji i wyznań.

       Poszanowanie i upamiętnianie ważnych wydarzeń związanych z historią regionu.

       Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, grupy etnicznej i narodowej.

      Rozwój umiejętności oceny siebie i innych, życia zgodnego z wartościami i myślenia refleksyjnego.

 

 

VII. TREŚCI I FORMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SFERY

Cele

Treści wychowawcze

Działania

wychowawcze

Realizator

Adresat

FIZYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia

Ø  kształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu –dbałość i poszanowanie swojego ciała

Ø  kształtowanie postawy asertywnej w sytuacjach zagrażających zdrowiu- umiejętności obrony własnego zdania i przeciwstawiania się naciskom

Ø  kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego własnego i innych ludzi, poczucia siły, chęci do życia i witalności, docenianie zdrowia, kształtowanie poczucia sensu istnienia

Ø  propagowanie różnych form racjonalnego wypoczynku

Ø  organizowanie akcji, imprez

Ø  egzekwowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu

Ø  propagowanie mody na niepalenie, niepicie alkoholu i niezażywanie narkotyków i dopalczy, zdrowego trybu życia

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny,

uczniowie

Rozwój sprawności fizycznej uczniów z uwzględnieniem predyspozycji I uzdolnień sportowych młodzieży.

Ø  zachęcanie uczniów do aktywnego uczęszczania na lekcje w-f., na zajęcia  SKS oraz udziału w imprezach sportowych organizowanych w szkole

Ø  wytworzenie nawyku uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym

Ø  kształtowanie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w odniesieniu do autoedukacji i humanizacji

Ø  wdrażanie do zasad czystej i uczciwej rywalizacji, równości szans dla wszystkich

Ø  lekcje w.f. dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,

Ø  zajęcia SKS,

Ø  zawody sportowe

nauczyciele  w-f, wychowawcy klas

uczniowie

Przygotowanie do właściwych zachowań  w obliczu zagrożeń, kształtowanie postawy ochrony zdrowia i życia własnego a także innych osób

Ø  przygotowanie do działania ratowniczego- właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Ø  kształcenie i doskonalenie umiejętności  udzielania pierwszej pomocy

Ø  kształtowanie umiejętności powszechnej samoobrony i obrony cywilnej

Ø  zapoznanie uczniów z wiedzą w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania w sytuacjach kryzysowych 

Ø  kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu

Ø  rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych                                                                                   

Ø  lekcje edb

Ø  próbne alarmy,

Ø  prelekcje,

Ø  pogadanki,

nauczyciele edb, w-f, wychowawcy klas

uczniowie

PSYCHICZNA - INTELEKTUALNA

 

 

Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy ukierunkowanej na własny rozwój intelektualny oraz dbałości o zdrowie psychiczne.

Ø  motywowanie ucznia do efektywnego uczenia się i wykorzystywania zdobytych wiadomości

Ø  stosowanie zasady świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się

Ø  uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów; zachęcania do korzystania z literatury popularnonaukowej

Ø  wytwarzanie u uczniów nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej, nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych

Ø  uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych

Ø  zachęcanie młodzieży do prezentacji własnych dokonań

Ø  kształcenie  umiejętności  publicznego wypowiadania się

Ø  pomoc w określeniu zakresów i sposobów pracy nad sobą

Ø  nauka planowania  swojego  czasu pracy :

o   zawieramy kontrakt z samym sobą

o   dokonujemy analizy potrzeb i zainteresowań

o   wyznaczamy sobie cele krótkoterminowe (miesiąc), długoterminowe (semestr, rok)

o   określamy sposoby realizacji

o   ustalamy plan zajęć

o   określamy limit czasowy

Ø  wdrażanie do samooceny I samokontroli -sposoby oceny pracy np. analiza oczekiwań i efektów w odniesieniu do celów krótkoterminowych

Ø  uświadamianie różnic między "ja" realnym i "ja" idealnym wzmacnianie wiary w możliwości zmiany siebie

Ø  stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania

Ø  organizowanie kółek zgodnych z zainteresowaniami uczniów

Ø  praca z uczniem zdolnym

Ø  udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach

Ø  udział w lokalnych imprezach

Ø  wyjścia do kina , teatru, muzeum i na wystawy

Ø  działania zmierzające do podniesienia poziomu czytelnictwa wśród uczniów

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Rozwój zainteresowań i umiejętności efektywnego uczenia się i wykorzystywania wiadomości

Ø  wdrażanie zasad organizacji własnej nauki

Ø  umiejętność planowania i zarzadzania czasem w procesie uczenia się

Ø  uczenie odpowiedzialności za wynikami własnej pracy

Ø  rozwijanie zdolności poznawczych, wytrwałości, cierpliwości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i poszukiwaniu rozwiązań

Ø  zapoznanie z technikami skutecznego uczenia się

Ø  kształtowanie  kreatywności i konsekwencji w dążeniu do osiągniecia stawianych celów

Ø  organizacja. warsztatów

Ø  lekcje wychowawcze

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

PSYCHICZNA - EMOCJONALNA

 

Rozwój sfery uczuciowej  i reakcji emocjonalnych.

Ø  stwarzanie sytuacji, w których uczeń poznaje własną sferę uczuciową i kształtuje swoją wrażliwość

Ø  kształcenie umiejętności panowania nad emocjami

Ø  doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji

Ø  kształcenie umiejętności radzenia sobie z agresją,

Ø  doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przemocą werbalna i  fizyczną

Ø  kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Ø  rozwijanie w uczniach umiejętności samokontroli

Ø  zwracanie uwagi na przejawy nietolerancji w stosunkach międzyludzkich

Ø  kształtowanie umiejętności zastosowania podstawowych technik rozwiązywania problemów i negocjacji

Ø   

Ø  lekcje wychowawcze,

Ø  warsztaty,

Ø   treningi umiejętności

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie

Pielęgnowanie wartości budujących relacje i więzi międzyludzkie: koleżeństwa, przyjaźni, współdziałania, empatii, pomocy

Ø  doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej

Ø  kształtowanie otwartości na zmiany

Ø  wdrażanie do sprawnej komunikacji w grupie zadaniowej

Ø  nabywanie umiejętności pracy w zespole z zastosowaniem podstawowych zasad kultury i etyki

Ø  lekcje wychowawcze,

Ø  lekcje przedmiotowe

Ø  warsztaty umiejętności

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie

Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności

Ø  wdrażanie do wykorzystania w życiu codziennym systemu wartości odpowiadającego godności ludzkiej,

Ø  kształtowanie postaw uczniów negujących nieuczciwość, pogardę dla odmienności

Ø  stwarzanie okazji i sytuacjo do przeżycia sukcesu

Ø  uczenie szacunku

Ø  lekcje wychowawcze,

Ø  lekcje przedmiotowe

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, pedagog szkolny

SPOŁECZNA

 

Wychowanie ucznia o wysokiej kulturze osobistej, który swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzór dla innych.

Ø  zapoznanie uczniów z zasadami savoir - vivre′ u

Ø  tworzenie kultury dnia codziennego, rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo

Ø  zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do siebie (podczas lekcji i na przerwie)

Ø  przekonanie uczniów o konieczności troski o własny estetyczny wygląd, dbanie o estetykę klasy, szkoły i jej otoczenia

Ø   wdrażanie do  poszanowania mienia prywatnego i szkolnego

Ø  uwrażliwianie na akty wandalizmu

Ø  zwracanie uwagi na  konieczność przestrzegania praw i obowiązków ucznia

Ø  kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych osób oraz umiejętności prezentacji swego stanowiska

Ø  podczas wszystkich zajęć, zwłaszcza na lekcjach wychowawczych prowadzonych  metodami warsztatowymi, pogadanki , filmy

Ø  integracja zespołu klasowego – gry i zabawy interaktywne, wyjazd integracyjny

nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie

Doskonalenie umiejętności wyznaczania celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji.

Ø  Ćwiczenie umiejętności określenia i weryfikowania hierarchii ważności celów życiowych

Ø  Poznawanie procedury konkretyzowania celów życiowych, ćwiczenie umiejętności przekładania celów ogólnych na plany działań

Ø  Rozwijanie umiejętności racjonalnego wyboru działań służących realizacji ważnych celów życiowych

Ø  Skłanianie do refleksji nad etycznymi aspektami realizacji celów

Ø  Rozwijanie poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Ø  Ćwiczenie  umiejętności trafnego  podejmowania decyzji

Ø  Rozwijanie samodzielności i zaradności w sytuacjach społecznych.

Ø  Zwiększanie  świadomości racjonalnego  wykorzystania czasu.

Ø  Kształtowanie krytycznego myślenia i umiejętności konstruktywnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych

Ø  lekcje wychowawcze

Ø  zajęcia z pedagogiem szkolnym

Ø  praca                                     z kwestionariuszem  samooceny

Ø  obserwacja własnych dokonań

Ø  dyskusja kierowana

Ø  ankiety

Ø  test                          zdań niedokończonych

Ø               

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

Ø  uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność i cnoty zapomniane: usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, wierność, życzliwość i wdzięczność

Ø  kształcenie otwartości na innych ludzi

Ø  uczenie tolerancji i szacunku dla odmienności

Ø  inspirowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów

Ø  inspirowanie do podejmowania wspólnych akcji charytatywnych

Ø  inspirowanie do działania na rzecz wspólnego dobra osób i środowiska

Ø  lekcje języka polskiego,

Ø   lekcje wychowawcze,

Ø  indywidualne rozmowy z nauczycielem i pedagogiem,

Ø  udział w akcjach charytatywnych

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

AKSJOLOGICZNA

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, świąt państwowych, miejsc pamięci

Ø  prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich,

Ø  uczenie szacunku wobec symboli narodowych :flagi i godła

Ø  budzenie systemu wartości chroniących tożsamość narodową –duma z ojczyzny

Ø  szacunek i upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych

Ø  tematyczne lekcje wychowawcze

Ø  apele z okazji świąt państwowych

Ø  przygotowywania okolicznościowych gazetek szkolnych

Ø  organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej

Ø  przygotowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Uczenie szacunku dla historii i tradycji regionu oraz  rozwijania i pogłębiania poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej.

Ø  rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i kultura narodu

Ø  kultywowanie tradycji i kultury śląsko –dąbrowskiej,

Ø  budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historia regionu – dziedzictwo kulturowe regionu

Ø  kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie

udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych

Ø  lokalne imprezy spotkania z przedstawicielami lokalnej władzy

Ø  współpraca z ludźmi kultury

Ø  lekcje wychowawcze

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

 

Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa z życiu demokratycznego społeczeństwa

Ø  budzenie refleksji nt problemów współczesnego świata, wdrażanie do twórczego zaangażowania w przemiany trudnej rzeczywistości

Ø  promocja postaw kształtujących utożsamianie się uczniów ze swoją małą ojczyzną, polską i zintegrowana Europą

Ø  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, rozwijanie postaw tolerancji wobec kultury innych narodowości oraz eliminowanie postaw ksenofobicznych

Ø  przygotowanie do udziału w życiu różnych społeczności w oparciu o normy i wartości demokratyczne

Ø  uświadomienie wielowiekowych związków Polski z Europą

Ø  określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie

Ø  rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej świadomości: „Jestem Polakiem, zatem jestem Europejczykiem”

Ø  kształtowanie postawy otwartości i dialogu poprzez poznanie historii Europy

Ø  tematyczne  lekcje wychowawcze

Ø  lekcje historii

Ø  lekcje WOS

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym

Ø  ćwiczenie umiejętności  odgrywania  ról społecznych

Ø  ćwiczenie umiejętności samodzielnej analizy, wzorów i norm społecznych

Ø  kształcenie odpowiedniej postawy do zycia w społeczeństwie poprzez kulturę bycia, zrozumienie postaw innych, zasadę  fair play i umiejętność współpracy w zespole.

Ø  lekcje wychowawcze, lekcje WOS, WOK, historii

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

 

Rozwijanie i pogłębianie form aktywności obywatelskiej, zapoznanie się z działalnością samorządności lokalnej

Ø  stworzenie mapy instytucji samorządu lokalnego

Ø  przeprowadzenie symulacji wyborów, referendów

Ø  wizyty w urzędach i instytucjach

Ø  wybory do samorządu Uczniowskiego

Ø  wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Ø  spotkania z radnymi

Ø  debaty i dyskusje z udziałem przedstawicieli lokalnych władz

Ø  analiza dokumentów RM dotyczących planów rozwoju miasta

Ø  udział w obradach Młodzieżowej rady Miasta oraz składanie ważnych petycji i zapytań dotyczących CKZIU

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz postaw proekologicznych

Ø  Wdrażanie do dbania o środowisko i odpowiedzialności za nie

Ø  Uświadamianie zagrożeń

Ø  Zapoznanie uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi korzystania z zasobów środowiska, wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska i postępowania z odpadami

Ø  Wpływ eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko przyrodnicze

Ø  wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym

Ø  Przedstawienie instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony środowiska w Polsce

Ø  lekcje przedmiotów zawodowych, biologii, geografii

Ø  pogadanki, filmy o tematyce ekologicznej

Ø  udział w sprzątaniu świata

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

 

Rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacja wartości

Ø  kształtowanie umiejętności godzenia dobra i wolności własnej z dobrem i wolnością innych, umacnianie odpowiedzialności za siebie w powiązaniu z odpowiedzialnością za innych

Ø  kształtowanie umiejętności poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości niezbędnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie na drodze  aktywności własnej

Ø  lekcje WDŻ,

Ø   lekcje wychowawcze,

Ø  wolontariat, akcje charytatywne,

Ø  współpraca z organizacjami pomocowymi

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Kształtowanie systemu wartości odpowiadających naturze i godności ludzkiej

Ø  kształtowanie empatii i wrażliwości społecznej

Ø  uwrażliwienie na potrzeby i problemy ludzi niepełnosprawnych

Ø  ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka

Ø  pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania

Ø  przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego osób niepełnosprawnych i chorych

Ø  przygotowanie na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania godności ludzkiego życia i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie

Ø  lekcje WDŻ,

Ø  lekcje wychowawcze,

Ø  spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

uczniowie

Sfery

Cele

Treści profilaktyczne

Działania profilaktyczne

Realizatorzy

Adresaci

 

FIZYCZNA

Promujemy zdrowy styl życia

Ø  ukazywanie skutków stosowania diet

Ø  wskazywanie na niebezpieczeństwa płynące z nieracjonalnego stosowania suplementów diety, odżywek dla sportowców,

Ø  propagowanie zasad racjonalnego odżywiania się

Ø  wskazywanie sposobów i możliwości korzystania z rad specjalistów

Ø  nauka konstruktywnych sposobów gospodarowania czasem( czas na naukę, czas na relaks i odpoczynek)

Ø  promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego

Ø  pogadanki

Ø  prelekcje

Ø  lekcje ze specjalistami

higienistka szkolna, wychowawcy, pedagog szkolny, zaproszeni goście

uczniowie, rodzice

Profilaktyka uzależnień

Ø  informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień

Ø  informowanie o zagrożeniach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych

Ø  ukazywanie skutków wczesnej inicjacji alkoholowej

Ø  wskazywanie szkodliwości palenia

Ø   kształtowanie postawy asertywnych

Ø  nauka sposobów radzenia sobie z presja grupy

Ø  kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków uzależniających, nadużywaniem leków, paleniem papierosów, piciem alkoholu, środków odurzających, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

Ø  uwrażliwianie nauczycieli i rodziców na sygnały mogące wskazywać na kontakt ucznia z substancjami psychoaktywnymi

Ø  współpraca z instytucjami w zakresie pomocy, wsparcia uczniom mającym kontakt z substancjami psychoaktywnymi

Ø  pogadanki

Ø  prelekcje

Ø  zajęcia warsztatowe

Ø  lekcje wychowawcze

Ø  lekcje przedmiotowe

nauczyciele , wychowawcy klas, pedagog szkolny, specjaliści

uczniowie, rodzice, nauczyciele

PSYCHICZNA-EMOCJONALNA

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą.

Ø  wdrażanie do radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej

Ø  kształtowanie technik asertywnej odmowy

Ø  budowanie wysokiej samooceny

Ø  doskonalenie technik komunikacji interpersonalnej

Ø  wdrażanie do wartościowych relacji, ukazywanie wartości płynących z posiadania przyjaciół

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  warsztaty umiejętności

Ø  pogadanki

Ø  spotkania ze specjalistami

Ø  lekcje wychowawcze

nauczyciele , wychowawcy klas, pedagog szkolny,

uczniowie

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją werbalna i fizyczną.

Ø  wdrażanie do radzenia sobie z agresją

Ø  nauka reagowania w sytuacjach doświadczania agresji

Ø  informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia zarówno na terenie szkoły jak i poza nią            ( oferta instytucji)

Ø  konsekwentne przestrzeganie procedur interwencyjnych

Ø  praca indywidualna z ofiarami przemocy i agresorami

Ø  wspieranie uczniów doświadczających przemocy w domu

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  warsztaty umiejętności

Ø  pogadanki

Ø  spotkania ze specjalistami

Ø  lekcje wychowawcze

Ø  współpraca z instytucjami

nauczyciele , wychowawcy klas, pedagog szkolny,

uczniowie, nauczyciel, rodzice

Kształtowanie poczucie własnej wartości, dokonywania autorefleksji, samooceny.

Ø  wdrażanie do analizy swoich mocnych i słabych stron

kształtowanie umiejętności doceniania własnych sukcesów

Ø  kształtowanie umiejętności samooceny, samodyscypliny, empatii

Ø  zachęcanie do rozwijania i doskonalenia własnych umiejętności i preferencji

Ø  diagnozowanie przyczyn trudności w nauce oraz opracowywanie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce

Ø  udział uczniów zdolnych w konkursach, olimpiadach,

Ø  organizacja zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  warsztaty,

Ø  lekcje wychowawcze

nauczyciele , wychowawcy klas, pedagog szkolny,

uczniowie

Wdrażanie do samokontroli emocjonalnej

Ø  nauka  rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji

Ø  poznanie technik  panowania nad swoimi emocjami” (ćw. relaksacyjne, oddechowe)

Ø  rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Ø  rozwijanie umiejętności samodyscypliny

Ø  nauka strategii radzenia sobie ze złością

Ø   spotkania z psychologiem

Ø  lekcje wychowawcze,

Ø  lekcje przedmiotowe

Ø  zajęcia warsztatowe

pedagog szkolny

zaproszeni specjaliści, nauczyciele, wychowawcy klas

uczniowie

PSYCHICZNA- ITELEKTUALNA

Niwelowanie zjawiska wagarów.

Ø  systematyczny monitoring obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych

Ø  prowadzenie przez uczniów zeszytów usprawiedliwień, sprawdzanie przez nauczyciela wiarygodności usprawiedliwień przedstawianych przez uczniów.

Ø  szybkie informowanie rodziców przez wychowawcę klasy rodziców o  nieobecnościach dziecka w szkole (telefoniczne, listowne).

Ø  terminowe dostarczanie przez ucznia usprawiedliwienia po powrocie do szkoły

Ø  konsekwentne stosowanie procedury rozliczania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych

Ø  zawieranie kontraktów z uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia .

Ø  diagnoza przyczyn opuszczania zajęć lekcyjnych przez uczniów

Ø  kontrola realizacji kontraktów uczniów wagarujących.

Ø  przestrzeganie regulaminu ustalania oceny z zachowania.

Ø  współpraca z Sądem Rodzinnym, Policją Wydziałem Edukacji UM.

Ø  Współpraca z rodzicami w zakresie przyczyn opuszczania oraz wspólne podejmowanie działań pomocowych

Ø  stosowanie przez szkołę i rodziców konsekwencji wobec dzieci wagarujących

Ø  stosowanie przez nauczycieli atrakcyjnych form przekazywania wiedzy

Ø  tworzenie pozytywnego klimatu szkoły i atmosfery na zajęciach lekcyjnych

Ø  tworzenie pozytywnych relacji nauczyciel -uczeń

Ø  działania wychowawcy klasy

Ø  działania pedagoga szkolnego

Ø  lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod aktywizujących

Ø  konsekwentne stosowanie procedur

Ø  współpraca z instytucjami

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie, rodzice, nauczyciele

Problemy z nauką, niska motywacja do przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.

Ø  podnoszenie samooceny uczniów poprzez osiąganie sukcesów edukacyjnych

Ø  zachęcanie do wykonywania różnych prac dodatkowych w ramach przedmiotu i nagradzanie za ich dobrą realizację.

Ø  włączanie uczniów w przygotowywanie akademii szkolnych, konkursów, uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych, akcji charytatywnych.

Ø  wskazywanie młodzieży wzorców i autorytetów.

Ø   mobilizowanie uczniów do systematyczności, twórczego rozwiązywania problemów, współpracy, otwartości, samokrytycyzmu.

Ø  stosowanie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli, prowadzenie lekcji w sposób ciekawy dla ucznia.

Ø  wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych, stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych.

Ø  dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia - tworzenie okazji do przeżycia sukcesu

Ø  organizacja zajęć dodatkowych w ramach pomocy pedagogiczno psychologicznej

Ø  zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się

Ø  działania wychowawcy klasy

Ø  działania pedagoga szkolnego

Ø  lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod aktywizujących

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  oferta zajęć dodatkowych w tym rozwijających uzdolnienia

Ø  zajęcia warsztatowe

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie, rodzice, nauczyciele

SPOŁECZNA

Kształcenie  umiejętności właściwego korzystania z mediów elektronicznych

Ø  nabycie umiejętności różnicowania zachowań osób korzystających z technologii multimedialnych, w tym zwłaszcza w sieci –internet, wzajemny szacunek i relacje z innymi użytkownikami w sieci

Ø  zapoznanie z zagadnieniami związanymi z legalnością używanego oprogramowania

Ø  uświadomienie problemów związanych z przestępczością w sieci w tym cyberprzemocą

Ø  zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu w tym mediów społecznościowych

Ø  dostarczenie młodzieży informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy w sytuacjach cyberprzemocy

Ø  wskazywanie konsekwencji wynikających z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych

Ø  ukazywanie konsekwencji i zagrożeń związanych z

bezkrytycznym oglądaniem telewizji

Ø  działania wychowawcy klasy

Ø  działania pedagoga szkolnego

Ø  lekcje przedmiotowe 

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  zajęcia warsztatowe

Ø  tworzenie katalogu bezpiecznych zachowań w sieci

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie, rodzice, nauczyciele

Respektowanie prawa i norm obowiązujących w szkole

Ø  stała obserwacja zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów oraz reagowanie na zachowania niepożądane

Ø  przypominanie uczniom wewnątrzszkolnych aktów prawnych mówiących o ich prawach i obowiązkach

Ø  dbanie o przestrzeganie przez uczniów reguł obowiązujących w szkole.

Ø  szybkie reagowanie zgodnie z procedurami wobec wszelkich przejawów łamania zasad obowiązujących w szkole.

Ø  konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar

Ø  aktywne dyżury nauczycieli na przerwach wg ustalonego planu.

Ø  nagradzanie uczniów za poprawne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.,

Ø  działania wychowawcy klasy

Ø  działania pedagoga szkolnego

Ø  praca indywidualna z uczniem

Ø  zajęcia warsztatowe

Ø  stosowanie systemu nagród i kar

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie, rodzice, nauczyciele

Współdziałanie w grupie

Ø  planowanie i organizacja imprez klasowych, wycieczek

Ø  kształtowanie dobrych relacji interpersonalnych w klasie, budowanie zaufania

Ø  wdrażanie uczniów do określania swojej roli w klasie

Ø  wypracowanie wspólnych reguł klasowych – kontraktów

Ø  tworzenie sytuacji zadaniowych

Ø  praca wychowawcy klasy

Ø  zajęcia warsztatowe

Ø  praca w grupach w trakcie lekcji przedmiotowych

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie,  nauczyciele

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Ø  rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się (werbalnie, niewerbalnie, bariery komunikacyjne)

Ø  trening umiejętności społecznych społecznych

Ø  wdrażanie kompetencji społecznych w relacje dnia codziennego

Ø     budowanie właściwych relacji z ludźmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ø  zajęcia warsztatowe

Ø  lekcje

wychowawcze

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

uczniowie,  nauczyciele

AKSJOLOGICZNA

Empatia uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka

Ø  kształtowanie postawy szacunku dla wartości wyższych

Ø  kształtowanie w uczniach postawy dialogu, umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów i potrzeb

Ø  uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi

Ø  rozwijamy postawę tolerancji (religijnej, narodowej, wobec chorych, niepełnosprawnych)

Ø  współpraca z organizacjami trzeciego sektora-społecznymi oraz pomocowymi

Ø  akcje charytatywne

Ø  wolontariat

Ø  lekcje wychowawcze

Ø  aktywność własna uczniów

nauczyciele, wychowawcypedagog szkolny

 

VIII. Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego.

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej  i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość.

Wskaźniki skuteczności:

1.Wiedza, postawy i zachowanie uczniów:

 • czy uczniowie potrafią radzić sobie z trudnościami?
 • czy potrafią współpracować w grupie?
 • czy potrafią kontrolować swoje emocje?
 • czy poznali podstawowe informacje dotyczące środków odurzających?
 • czy potrafią powstrzymać się przed używaniem tych substancji?
 • czy zrozumieli istotę przemocy i presji rówieśniczej  i potrafią się jej przeciwstawić?
 • czy nabyli prawidłowe postawy wobec: obowiązków uczniowskich, rówieśników, ludzi niepełnosprawnych?
 • czy prezentują postawy patriotyczne, obywatelskie, szacunku wobec przyrody i środowiska naturalnego?
 • czy są tolerancyjni i odnoszą się z szacunkiem do drugiego człowieka?
 • czy w swoim życiu i podejmowaniu wyborów kierują się wartościami?
 1. Aktywność alternatywna uczniów:
 • czy włączają się do różnorodnych działań i programów realizowanych na terenie szkoły?
 • czy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych?
 • czy podejmują działania o charakterze wolontariackim?

3.Zmiany w funkcjonowaniu szkolnym:

 • czy nastąpił wzrost osiągnięć szkolnych?
 • czy poprawiła się frekwencja uczniów na zajęciach?
 • czy nastąpił wzrost poziomu motywacji do nauki?
 • czy zmniejszyła się liczba interwencji wychowawczych w związku z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi?

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów,
 • analiza postępów w nauce ,
 • udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki,
 • frekwencja na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • ocena samopoczucia ucznia w szkole,
 • ocena pracy wychowawczej w ramach zespołu wychowawczego,
 • analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów,
 • rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,
 • analiza dokumentacji  ( dokumentacja pomocy pedagogiczno -psychologicznej, dziennik elektroniczny, raport z ewaluacji wewnętrznej ,dokumentacja pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, protokoły z posiedzeń zespołu wychowawczego, sprawozdania zespołów zadaniowych i inne ).
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .