Projekty UE

Informacje o projekcje

 

PROJEKT   POWERVET   2017

„Od stażysty do europejskiego specjalisty”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-1-PL01-KA102-036799

    

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 uczniowie CKZiU po raz kolejny będą odbywać staże zagraniczne w ramach projektu POWER.

Projekt jest kierowany do uczniów klas trzecich kierunków: 

  • technik ekonomista
  • technik organizacji reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • kelner
  • technik przemysłu mody
  • fototechnik
  • technik usług fryzjerskich

oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej. Czterotygodniowe praktyki  w Hiszpanii  w miastach Barcelona, Walencja                           i Malaga  odbędzie 58 uczniów, a na staż tygodniowy  wyjedzie 4 pedagogów.

Wartość całego projektu to 149 372 euro.

Już 23 października 2017 roku rozpoczyna się proces rekrutacji uczestników do projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja

              

GŁÓWNE CELE PROJEKTU :

- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów

- zdobywania nowych umiejętności zawodowych

- doskonalenie znajomości języków obcych

- kształcenie umiejętności oceniania jakości pracy własnej i członków zespołu

- rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych

- wzrost świadomości międzykulturowej

- nauka tolerancji

- zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

- wdrażanie nowych metod i form pracy w kształceniu praktycznym

- urozmaicanie form i metod pracy z uczniem

- umiędzynarodowienie szkoły

- zwiększenie atrakcyjności szkoły w regionie

CERTYFIKATY :

Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikaty, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich atrakcyjności jako przyszłych pomiotów polskiego i europejskiego rynku pracy.

 

- EUROPASS – MOBILNOŚĆ

- CERTYFIKAT JĘZYKOWY