Rzecznik Praw Ucznia

 

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

Dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

Że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

Drodzy Uczniowie. Witam Was wszystkich w nowym roku szkolnym 2022/2023. 

Życzę Wam, abyście w tym trudnym czasie pandemii czuli się w naszej szkole bezpiecznie, zarówno pod względem zdrowotnym, jak również przestrzegania Waszych praw.

Jeżeli macie jakieś problemy możecie do mnie napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. postaram się Wam pomóc je rozwiązać. Wasz Rzecznik Praw Ucznia – Dorota Paszczela


Drodzy Uczniowie!

Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono Wasze prawa i obowiązki. 

W tym roku szkolnym zostałam wybrana na Rzecznika Praw Ucznia w CKZiU Grota Roweckiego 64. 

Nazywam się Dorota Paszczela – jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych.

Zadaniem Rzecznika jest bronić praw uczniów i pomagać w tych wszystkich momentach, w których te prawa nie są przestrzegane. Każdy z Was może się zwracać do mnie ze sprawami, w których będzie potrzebował pomocy i wsparcia. Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć dobry i pokojowy sposób rozwiązania wszelkich problemów.

Zapraszam do kontaktu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się tel.32 266 27 01

Ważne telefony

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów Fundacja „Itaka”
116 111
 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Fundacja Dzieci Niczyje” czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00

116 123 –  Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

600 070 717 – Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocyWszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl


 (Wyciąg ze statutu CKZiU)

 1.  Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy;
 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 • zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli;
 • w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego;
 • egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
 • proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów;
 • załatwianie indywidualnych skarg i wniosków;
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
 1. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
 • znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka, które stanowią podstawę jego działań;
 • informowanie uczniów i ich rodziców o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
 • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z własnej inicjatywy (bez wniosku) 
  w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia oraz inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia;
 • sprawowanie kontroli nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo;
 • sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;
 • składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
 1. Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia:
 • przeprowadzanie rozmów z nauczycielem uczestniczącym w sporze lub mającym informacje na temat zaistniałego problemu;
 • współpraca i współdziałanie ze specjalistami (np. lekarzem, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem) w celu prowadzenia programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym;
 • organizowanie mediacji pomiędzy stronami sporu przy udziale rodziców i innych nauczycieli za zgodą ucznia;
 • inicjowanie działań w CKZiU na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

§ 23 

 1. Rzecznik Praw Ucznia prowadzi postępowanie w sprawach spornych pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami.
 2. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 3. Postępowanie w sprawach spornych wszczyna się na ustny lub pisemny wniosek zgłoszony do Rzecznika Praw Ucznia przez stronę sporu lub rodzica ucznia.
 4. W sprawach spornych uczeń – uczeń Rzecznik Praw Ucznia obowiązany jest do:
 • zapoznania się z wyjaśnieniami stron sporu;
 • podjęcia mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
 • skierowania sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów 
  z rozstrzygnięciem sporu;
 • zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego lub Rady Pedagogicznej;
 • przedstawienia wyników postępowania Dyrektorowi CKZiU, który podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych lub 
  o sposobie rozwiązania sporu.
 1. W sprawach spornych uczeń – nauczyciel Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do:
 • zapoznania się z wyjaśnieniami stron konfliktu;
 • podjęcia mediacji ze stronami;
 • zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego;
 • przedstawienia wyników postępowania Dyrektorowi CKZiU, który podejmie ostateczną decyzję o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych lub 
  o sposobie rozwiązania sporu.
 1. Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek bieżącego informowania stron sporu 
  o podjętych przez siebie działaniach.

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia w związku z pełnieniem funkcji objęte są poufnością.

Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

  

TWOJE PRAWA - Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
 2. Postrzegania go w kategoriach podmiotowości, poszanowania godności, wolności, niepowtarzalności i prywatności, 
 3. Swobodnego wyrażania własnych podglądów i przekonań oraz prezentowania własnego zdania, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 
 4. Poszanowania światopoglądu, wyznania oraz wolności sumienia, 
 5. Równego i sprawiedliwego traktowania, wolnego od poniżających czy dyskryminujących zachowań, 
 6. Rozwoju osobistych zainteresowań, zdolności i talentów oraz prezentowania swych umiejętności podczas imprez organizowanych w szkole i poza nią, 
 7. Kształtowania umiejętności pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych oraz budowania samorządności,
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych, 
 9. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swojej pracy oraz znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także pomocy w przypadku trudności w opanowaniu materiału programowego, 
 10. Pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do reprezentowania szkoły w olimpiadach i konkursach, 
 11. Rzetelnej informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceny zachowania i sposobach oceniania wiadomości i umiejętności, 
 12. Uzyskania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb oraz w celu umożliwienia mu rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, 
 13. Korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
 14. Wpływu na życie szkoły, do której uczęszcza, poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły, 
 15. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 
 16. Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 
 17. Składania skarg i zażaleń na nauczycieli w sytuacjach naruszania przez nich praw ucznia, 
 18. Warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności oraz bezpiecznej organizacji wycieczek szkolnych,
 19. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest traktowana na równi z działalnością społeczną w CKZiU

 

Pamiętaj - masz też obowiązki !!!

Drogi Uczniu!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.