Samorząd uczniowski

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tworzą trzy obszary: Ekonomiczny, Gastronomiczno-Hotelarski oraz Projektowania i Stylizacji. W każdej szkole samorządy klasowe na początku roku szkolnego wybierają Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Rad S.U. wyłaniają spośród siebie Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje całe CKZiU.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO CKZIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

samCKZIU

Piotr Chrzanowski - Technikum nr 1
Dominika Piotrowska - Technikum nr 3
Julia Janus - Technikum nr 7
opiekunowie: Agnieszka Drapalla, Bartosz Sacharczuk

 


 

Działania Samorządu  CKZIU w roku szkolnym 2018/2019:

 • Integracja klas pierwszych – Piknik Integracyjny
 • Młodzieżowy Budżet Miasta- Aktywnie tworzymy projekty dla szkoły.
 • Akcja „Psia kość”- Zbieramy karmę na rzecz schroniska dla zwierząt w Sosnowcu.
 • Konkurs: „ ABC dobrego zachowania”-  Organizujemy konkurs, w którym sprawdzimy znajomość  zasad  savoir-vivre
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- Debaty, konkursy , pogadanki
 • Kiermasz mikołajkowy -  Organizujemy akcję, gdzie sprzedawane są babeczki i ciasta upieczone przez uczniów. Zebrane środki przeznaczamy na zakup upominków świątecznych dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Sosnowcu.
 • Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Sosnowcu- Organizujemy dzieciakom zabawy, paczki, konkursy
 • Akcja „ Szczęśliwy numer”- codziennie rano losujemy numer z dziennika. Uczeń posiadający ten nr w dzienniku jest w danym dniu  zwolniony  z odpowiedzi ( z kartkówek i sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych nie zwalniamy).
 • Kupon na dodatkowe np. za 100% frekwencji w danym miesiącu- Uczeń, który w danym miesiącu nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej otrzymuje w nagrodę  od opiekuna SU kupon uprawniający go do zgłoszenia dodatkowego np. z wybranego przedmiotu do końca roku szkolnego
 • Oddawanie krwi i szpiku kostnego - Pełnoletni uczniowie uczestniczą w akcji pomocy potrzebującym.
 • Udział w akcjach charytatywnych : Szlachetna Paczka, osłódźmy dzieciom święta, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych, nakrętek
 • Aktywne zaangażowanie w życie szkoły- Udział w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas programowo najwyższych, Dzień Edukacji Narodowej
 • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym

Bądźcie z nami !!!

Samorząd CKZiU


Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
 • Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi

Uprawnienia samorządu szkolnego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ZADANIA SAMORZĄDU

Przewodniczący:

 • Zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 • prowadzi zebrania
 • rozdziela zadania
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu

Zastępca:

 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewodniczącemu

Skarbnik:

 • Czuwa nad stanem kasy
 • przewiduje wykorzystywanie zasobów finansowych
 • współpracuje z przewodniczącym i opiekunami samorządu w sprawach finansowych
 • informuje o stanie kasy
 • prowadzi rachunki

Sekretarz:

 • zawiadamia o zebraniach
 • gromadzi materiały i wnioski
 • opracowuje porządek zebrań
 • gromadzi wnioski do rozpatrzenia
 • zbiera pisemne wnioski uczniów

Cele Samorządu Szkolnego

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Organizowanie imprez szkolnych.
 4. Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
 7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami    i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
 9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 11. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .