Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Opis zawodu: Terapeuta zajęciowy wspomaga osoby niepełnosprawne w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez niego działania mają na celu kompensację zaburzonych funkcji, przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. W tym celu nawiązuje on i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne i socjoterapeutyczne. W wyniku tych oddziaływań rozpoznaje i zaspokaja potrzeby podopiecznego przy uwzględnieniu czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego oraz zaleceń lekarskich. Prowadzi różne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia rekreacyjno-sportowe. Wykonuje również wraz z podopiecznym prace ogrodnicze, wikliniarskie, dziewiarskie, krawieckie, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp. Do zadań terapeuty zajęciowego należy również obserwowanie reakcji podopiecznego na terapię zajęciową. Ponadto współdziała z zespołem prowadzącym rehabilitację osoby niepełnosprawnej oraz ze specjalistami różnych nauk. W celu zapewnienia podopiecznym maksymalnego bezpieczeństwa przestrzega przepisów bhp i ppoż. obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć. Do wykonywania tego zawodu niezbędne są określone predyspozycje. Bardzo ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i podzielność uwagi, spostrzegawczość oraz wrażliwość plastyczna. Pomocne są również uzdolnienia organizacyjne, techniczne, plastyczne oraz manualne. Przede wszystkim jednak terapeutę zajęciowego powinna cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów, wrażliwość, cierpliwość oraz komunikatywność. Powinien on również umieć dochować tajemnicy zawodowej. Terapeuta zajęciowy pracuje głównie w specjalnie przygotowanych salach, które są odpowiednio wyposażone, dobrze oświetlone i przystosowane do różnego rodzaju terapii. Może także wykonywać swą pracę na otwartej przestrzeni (w przypadku zajęć ruchowych, treningu społecznego i in.). Typowe stanowisko pracy to instruktor terapii zajęciowej oraz starszy instruktor terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy może również sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne (organizowanie lub prowadzenie pracowni lub oddziału terapii zajęciowej).

Nabyte umiejętności:

Nauczysz się:

  • Nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
  • Rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
  • Planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
  • Organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
  • Dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

Miejsce pracy:

  • Domy dziecka;
  • Domy pomocy społecznej;
  • Domy dziennego pobytu;
  • Pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.