Opiekun w domu pomocy społecznej

pomoc małeOPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Nabyte umiejętności

Nauczysz się:

  • Rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej;
  • Opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniający poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
  • Sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego;
  • Utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
  • Wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiającego samorealizacją, rozwijającego zainteresowania i usprawniającego psychofizycznie oraz społecznie.

Miejsce pracy:

  • Całodobowe domy pomocy społecznej;
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu.