Asystent osoby niepełnosprawnej

asystentAsystent osoby niepełnosprawnej

Opis zawodu:

Asystent osoby niepełnosprawnej jest nowym zawodem w grupie zawodów sektora pomocy społecznej. Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Zaangażowanie asystenta osoby niepełnosprawnej, odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zasadniczy sposób wpływają na działanie systemu wsparcia społecznego, jak również pozwalają osobie niepełnosprawnej na funkcjonowanie we własnym środowisku i niekorzystanie np. z domu pomocy społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami, ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej bierze udział we współtworzeniu programów rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz pomaga osobie niepełnosprawnej np. w znalezieniu grupy wsparcia. Będąc „towarzyszem” osoby niepełnosprawnej doradza w zakresie sposobu realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych, wyborze przekwalifikowania zawodowego, a także kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, architektoniczno-budowlanych, komunikacyjnych, organizacyjnych itp.) jest jednym z podstawowych obszarów działania asystenta na rzecz podopiecznego. Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego. Ważne cechy w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to: niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania zmian, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, opiekunami oraz środowiskiem, w którym przebywa podopieczny. Cechy niezbędne to: sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, empatia, cierpliwość, skuteczność działania, zdecydowanie oraz odporność na stres. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Program pomocy i wsparcia, jakim otacza podopiecznego asystent osoby niepełnosprawnej oparty jest na prawidłowych relacjach i komunikacji interpersonalnej. W zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej ograniczone są możliwości awansu zawodowego, natomiast istnieją duże szanse na podniesienie prestiżu zawodowego oraz wzrost pozycji zawodowej i społecznej poprzez ustawiczne samokształcenie, doskonalenie jak również wprowadzanie nowych rozwiązań w praktyce zawodowej w oparciu o aktualną wiedzę.

Nauczysz się:

  • Udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
  • Świadczyć opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • Wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej;
  • Motywować osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.

Miejsce pracy:

  • Jednostki organizacji pomocy społecznej;
  • Instytucje działające na rzec osób niepełnosprawnych;
  • Środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.