Projekty UE

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji do projektu
„Od stażysty do europejskiego specjalisty”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
PO WER VET-2017-1-PL01-KA102-036799

§ 1

W projekcie mogą brać udział uczniowie klas III CKZiU kształcący się w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • kelner
 • technik obsługi turystycznej
 • technik przemysłu mody
 • fototechnik
 • technik usług fryzjerskich

& 2

Rekrutacja na staż odbywa się w dwóch etapach:

 • etap pierwszy –  ustalenie wstępnej listy uczestników stażu w oparciu o formularze zgłoszeniowe oraz zaliczenie testu z języka angielskiego
 • etap drugi--ustalenie listy zasadniczej i rezerwowej po analizie uzyskanej łącznej liczby punktów

§ 3

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:

 • Dyrektor CKZiU - Elzbieta Czernik
 • koordynator projektu - Alicja Fronio
 • koordynatorzy projektu T nr 1, T nr 3, T nr 7:
 •  Anna Kowalska, Jolanta Jurkowska,

 Magdalena Domska

 • nauczyciel języka obcego: Magdalena Domska

.

§ 4
Zasady rekrutacji i punktacji:

I etap wstępny rekrutacji

 • złożenie formularzy zgłoszeniowych

      •    zaliczenie testu z języka angielskiego

II etap rekrutacji 

 • Ilość punktów za średnią ocen uzyskanych w klasie drugiej z przedmiotów zawodowych 
 • Ilość punktów z języka obcego zawodowego /lub drugiego języka obcego
 • Ilość punktów z języka angielskiego
 • Ilość punktów za ocenę zachowania:

              wzorowe                6 pkt   
              bardzo dobre         5 pkt
              dobre                     4 pkt 
              poprawne              3 pkt
Na staż zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają po dwóch etapach najwyższą ilość punktów.
       •    w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja będzie brała pod uwagę opinię pedagoga i wychowawcy - od  1 do 10  punktów

§ 5

1. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia przed wyjazdem w szkole, na lekcjach, nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż,  a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

 

§ 6

Kandydaci zobowiązani są do:

 • zapoznania się z regulaminem stażu
 • obowiązkowego udziału w spotkaniach z koordynatorem projektu i opiekunem stażu
 • do aktywnego udziału w przygotowaniu językowo- kulturowym
 • prowadzenia tablicy informacyjnej związanej z tematyką projektu
 • wypełniania wszystkich obowiązków uczestnika stażu
 • wykonywanie zadań powierzanych przez koordynatora stażu i opiekuna stażu