Projekty UE

Działania w projekcie EDTEX

 LogosBeneficairesErasmus RIGHT PLEDTEX

PORTO 2018

Dnia 13 listopada w Porto odbyło się ostatnie spotkanie uczestników Projektu Edtex realizowanego w ramach  programu Erasmus+, działanie K1 w okresie od stycznia 2017 do listopada 2018 roku.

Partnerzy Projektu to:
TZU- Czechy
SPST- Czechy
ATP- Portugalia
MODATEX- Portugalia
ASECOM- Hiszpania
FUENLLANA- Hiszpania
CKZiU- Sosnowiec
PIOT- Sosnowiec

Celem projektu była współpraca partnerów w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego. Główne założenia projektu :
- zapewnienie wykwalifikowanych pracowników dla zrestrukturyzowanego przemysłu tekstylnego
- równowaga pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a programami odzieżowych szkół średnich i wyspecjalizowanymi jednostkami szkolenia zawodowego przygotowującymi pracowników do wejścia na rynek pracy
- wspieranie szans zawodowych i mobilności absolwentów.

Na przedostatnim spotkaniu projektowym we wrześniu w Libercu Partnerzy podpisali Umowę Wielostronną, której celem było stworzenie warunków sprzyjających strategicznemu partnerstwu pomiędzy szkołami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i , co za tym idzie, stworzenie długofalowych warunków dla inwestycji, działania i skuteczności w kształceniu zawodowym. Podpisano również 20 Deklaracji Gotowości z przedsiębiorcami z 4 partnerskich państw, w których strony wyraziły wolę do współpracy nad rozwojem kształcenia zawodowego w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym.
Spotkanie w Porto było podsumowaniem Projektu i oceną jego efektów. Koordynator Projektu, Pani Ludmila Halkovova, podkreśliła, iż współpraca pomiędzy Partnerami była wyjątkowa dobra, co stanowi doskonałą podstawę do przyszłych działań w ramach Projektu Edtex II skupiającego się wokół motywu heritage- dziedzictwo narodowe. Głównym założeniem projektu, jeżeli dojdzie do jego realizacji, będzie przypomnienie i odświeżenie tradycyjnych ale już zapomnianych technik rękodzielniczych i ich promocja wśród Partnerów.

loga edtex


EDTEX  NA DNIACH OTWARTYCH CENTRUM - 2018

Uczniowie gimnazjów, którzy odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w ramach dni otwartych w kwietniu i maju 2018 ,  mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu, MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO STRATEGICZNE W EDUKACJI TEKSTYLNO- ODZIEŻOWEJ-EDTEX  (International Strategic Partnership in Textile Education), którego  celem jest współpraca  partnerów  w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w przemyśle odzieżowym i textylnym.  Gimnazjaliści zapoznali się z harmonogramem działań oraz  z korzyściami jakie płyną z realizacji projektu.


IV MEETING 06.03.2018 KRAKÓW

6 marca 2018 roku odbyło się w Krakowie odbyło się czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu EDTEX współfinansowanego z środków Unii Europejskiej Erasmus+. Gospodarzem spotkania był Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu .

Pani Ludmila Halkovova, menadżer projektu, na wstępie przedstawiła dotychczas zrealizowane zadania w tym Ramy Kwalifikacji Zawodowych w odniesieniu do Ram Europejskich oraz programy nauczania w poszczególnych krajach Przypomniano, iż Polska jest jedynym partnerem, który takowych ram formalnie nie posiada i dla którego doświadczenie partnerów będzie bezcenne przy ich tworzeniu.

Kolejnym punktem była prezentacja CKZiU- jak tworzono ramy kwalifikacyjne dla przemysłu mody w Polsce. Po krótkiej przerwie partnerzy przedstawili zestaw 4 jednostek uczenia się wspierający przyszłą mobilność. Następnie omówiono zasady podpisania międzynarodowej umowy wielostronnej + 4 deklaracje woli z 20 firmami u partnerów projektu , zaplanowano zadania do wykonania do kolejnego spotkania. Na koniec prowadząca Pani Ludmiła Halkowa podziękowała wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie i w imieniu organizatorów kolejnego spotkania zaprosiła wszystkich do Liberca we wrzesniu 2018 roku.


III MEETING  24.10.2017 MADRYT

24 pażdziernika 2017 roku odbyło się w Madrycie trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu EDTEX współfinansowanego z środków Unii Europejskiej Erasmus+.

Gospodarzem spotkania był hiszpański ASECOM.

Pani Ludmila Halkovova, menadżer projektu, na wstępie przedstawiła dotychczas zrealizowane zadania - wyniki raportu statystycznego o stanie sektora odzieżowo- modowego w państwach partnerskich, oraz Ramy Kwalifikacji Zawodowych w odniesieniu do Ram Europejskich. Przypomniano, iż Polska jest jedynym partnerem, który takowych ram formalnie nie posiada i dla którego doświadczenie partnerów będzie bezcenne przy ich tworzeniu.

 Kolejnym punktem była prezentacja programów nauczania w szkołach przemysłu mody. Autorzy prezentacji skupili się na wiedzy i konkretnych umiejętnościach jakie uzyskują uczniowie realizujący określone przedmioty zawodowe- teoretyczne i praktyczne .

Po krótkiej przerwie partnerzy przedstawili swoje doświadczenia w dotychczasowej mobilności uczniów (długość wyjazdów, rodzaje zakwaterowania, liczba uczestników, sposoby finansowania, destynacje) jak również propozycje kursów, które wspierałyby przyszłą mobilność i nabywanie kwalifikacji pomiędzy uczniami szkół partnerskich. Uczestnicy spotkania szczegółowo dyskutowali przedstawione propozycje, wnosili poprawki  i zgłaszali swój ewentualny udział w przyszłych mobilnościach, co stanowi obietnicę dalszej współpracy między partnerami już po zakończeniu projektu. Ostatnim punktem tej części projektu (03) będzie definicja czterech jednostek efektu uczenia stworzona oddzielnie przez każde państwo-jej wzór ma być przedstawiony najpóźniej 15 stycznia 2018 roku.

Następnie uczestnicy skupili się na efekcie 04 projektu- Międzynarodowej Wielostronnej Umowie zawartej pomiędzy partnerami i pozyskanymi pracodawcami, która ma być podpisana na zakończenie projektu- listopad 2018. Partnerzy mają przemyśleć a następnie ustalić szczegóły techniczne podpisania takiej umowy- jej wzór, treść, miejsce, oraz osoby składające podpis.

Na zakończenie spotkania Pani Halkovova przypomniała zadania jakie stoją przed uczestnikami projektu w drugiej połowie jego realizacji. Podziękowała wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie i w imieniu organizatorów kolejnego spotkania zaprosiła wszystkich do Polski w marcu 2018 roku.

PREZENTACJA O DZIAŁANIACH W PROJEKCIE  

PREZENTACJA - MADRYT


II MEETING  5-6.06.2017 ŁÓDŹ

W dniach 5-6 czerwca 2017r. odbyło się w Łodzi drugie spotkanie partnerskie Programu EDTEX współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej programu Erasmus+, działanie K1.

Gospodarzem drugiego   spotkania była Dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylnego i Odzieżowego w Łodzi Pani Aleksandra Krysiak, która  zaprezentowała Związek i jego szeroką działalność krajową i zagraniczną w branży tekstylnej.  

Jiří Česal dyrektor Clothing and Leather Industry (ATOK) omówił wstępne wyniki raportu statystycznego o stanie sektora w państwach partnerskich; na podstawie zebranych od partnerów danych stwierdził, że nie wszystkie informacje, które pierwotnie planowane były w raporcie będą porównywalne, gdyż każde państwo ma inny system zbierania danych, zatem część danych będzie opisowa, określił parametry porównywalne i te w raporcie będą zestawione dla wszystkich państw (wynagrodzenia, eksport, import, zatrudnienie oraz produkcja).

Następnie szeroko omawiany był punkt dotyczący Ram Kwalifikacji Zawodowych i odniesienia narodowych ram do europejskiego systemu. Polska jest jedynym partnerem, u którego te ramy jeszcze nie zostały napisane, zatem będziemy się opierać w ich tworzeniu na doświadczeniach partnerów.

Kolejnym punktem była prezentacja programów nauczania w szkołach przemysłu mody. Podkreślono , że żadne z państw jeszcze nie uwzględnia w programach zmian związanych z relacją szkół z przemysłem  i jest to jedno z głównych zadań dla wszystkich państw. Polska jako jedyna  na razie uwzględniła w programie nauczania zaawansowaną technologię drukarek 3D. Podkreślono, że we wszystkich państwach brakuje nowych programów nauczania w zakresie zaawansowanych innowacyjnych technologii tekstylnych. Zadecydowano o stworzeniu kwestionariusza, który zostanie rozesłany do przedsiębiorstw w celu ustanowienia partnerstwa szkół z przedsiębiorstwami o zaawansowanych technologiach produkcyjnych.

Petra Dufková z Textile Testing Institute (TZU). zaprezentowała ECVET - Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. ECVET jest instrumentem europejskim, który został ustanowiony z inicjatywy państw członkowskich UE we współpracy z Komisją Europejską. System ma na celu ułatwienie przekazywania, uznawania i gromadzenia ocenianych efektów uczenia się. ECVET to zbiór narzędzi wspomagających kształcenie przez całe życie, mobilność europejskich studentów oraz elastyczność ścieżek uczenia się w celu osiągnięcia kwalifikacji. Każda kwalifikacja w systemie ECVET może być opisana przez jednostki efektów uczenia się. To sprawia, że każda kwalifikacja jest bardziej zrozumiała i bardziej precyzyjnie zdefiniowana. Podział kwalifikacji na mniejsze jednostki określone przez efekty kształcenia ułatwia mobilność użytkowników na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Uczniowie szkół średnich mogą łatwo przenosić się z jednej instytucji edukacyjnej do innej lub z jednego systemu edukacji do innego. Mogą po prostu zadeklarować efekty uczenia się, które zostały już osiągnięte  i opierając się na nich studiując  innym miejscu.  W dyskusji stwierdzono, że system ten powinien być stosowany we wszystkich szkołach sektorowych państw parnerskich projektu, gdyż zwiększyłby mobilność uczniów i studentów i zwiększył efektywność nabywania kwalifikacji.

W trakcie spotkania przedstawiciele szkół przedstawili swoje oferty i wymagania związane z przyszłą mobilnością, współpracą instytucjonalną i współpracą międzynarodową. Uznano , że przedstawione pomysły mogą stanowić podstawę do utworzenia kolejnych projektów w ramach ERASMUS PLUS służących rozwijaniu współpracy pomiędzy szkołami i przemysłem w sektorze mody i tekstyliów.

Omówiono także  kolejne etapy prac w projekcie i ich harmonogram działań.

 


EDTEX  NA DNIACH OTWARTYCH CKZiU

Uczniowie gimnazjów , którzy odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w ramach dni otwartych,  mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu, którego  celem jest współpraca  partnerów  w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w przemyśle textylnym.  Gimnazjaliści otrzymali zakładki z logo projektu, zapoznali się z harmonogramem działań oraz  poznali lidera i partnerów projektu. 


 

KICK-OFF-MEETING, 23-24.01.2017, PRAGA

Pierwsze spotkanie otwierające współpracę w ramach projektu EDTEX odbyło się w Pradze  w dniach 23 – 24 stycznia 2016. Organizatorami byli: lider projektu - Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK), reprezentowane przez dyrektora Jiri Cesala oraz Ludmilę Halkovovą, a także Petrę Dufkovą z Textile Testing Institute (TZU).

Podczas  dwudniowego seminarium otwierającego, omówione zostały założenia projektu EDTEX, oczekiwane rezultaty, działania zaplanowane do realizacji przez poszczególnych partnerów oraz zaprezentowano wstępny harmonogram realizacji zadań. Osobny blok poświęcono na objaśnienie zasad księgowania, rozliczania i sporządzania raportów dla koordynatora projektu.

Spotkanie było również okazją do osobistego zapoznania się ze wszystkimi uczestnikami, którzy będę pracowali przy projekcie.