Projekty UE

Rekrutacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” realizowanym w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój,   II. Efektywne  polityki   publiczne  dla  rynku   pracy,  gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
 1. Liderem w projekcie jest Politechnika Łódzka, Partnerem jest Sosnowiec – Miasto na prawach Powiatu
 2. Projekt realizowany jest od 01.10.2020 do 30.09.2022.

§ 2

Założenia Projektu

 1. Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodu krawiec, a w konsekwencji lepsze przygotowanie uczniów do oczekiwań współczesnego rynku.
 2. W ramach projektu zostanie opracowana organizacja zajęć dla zaw. krawiec dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej. Będzie uwzględniać przepisy dotyczące organizacji kształcenia w szkołach publicznych danego typu. Przykładowa organizacja zajęć dla uczniów kształcących się w danym zawodzie uwzględniać będzie przede wszystkim organizację zajęć prowadzonych na uczelni i w szkole.
 3. Opracowane w projekcie materiały będą zgodne z obowiązującymi i oczekującymi na wejście w życie przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa z zakresu szkolnictwa wyższego.
 4. Pilotażowym programem nauczania objętych będzie 9 uczniów CKZiU w Sosnowcu i 3 nauczycieli.
 5. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
 • Opracowanie programu nauczania, dostosowanego do potrzeb rynku pracy dla zaw. krawiec (BS Ist).
 • Opracowanie organizacji zajęć w myśl nowego modelu współpracy dla zaw. BS Ist dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły i uczelni
 • Przeprowadzanie pilotażowych zajęć według opracowanej propozycji organizacji zajęć w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w klasie patronackiej (kl. I i II BS I st w CKZiU w Sosnowcu) w roku 2021/2022
 • opracowanie formy i pilotażowa realizacja doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie krawiec BS I st
 • opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę z organizacją branżową
 • Wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży/zawodzie krawiec

 1. Zajęcia dla uczniów będą odbywały się na terenie CKZiU jak również Politechniki Łódzkiej .
 2. Zajęcia dla nauczycieli będą odbywać się terenie CKZiU i/lub Politechniki Łódzkiej .

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie komisja rekrutacyjna.
 2. Rekrutacja odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci i stopnia niepełnosprawności.
 4. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny.
 5. Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie winni spełniać następujące kryteria naboru:

a. status ucznia CKZiU w Sosnowcu,
b. dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie,
c. w przypadku gdy ilość chętnych uczniów  przekroczy ilość przewidzianych miejsc, o udziale w Projekcie decyduje: wskazanie doradcy zawodowego  -20 pkt. dotychczasowy udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 20 pkt.

 1. Uczniowie z orzeczeniem. o potrzebie kształceni specjalnego oraz z orzeczeniem         o niepełnosprawności  będą traktowane  priorytetowo.
 2. Nauczyciele ubiegający się o udział w projekcie winni spełniać następujące kryteria naboru:

a. status nauczyciela CKZiU w Sosnowcu,
b. dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie,
c. w przypadku gdy ilość chętnych nauczycieli  przekroczy ilość przewidzianych miejsc, o udziale w Projekcie decyduje wskazanie dyrektora szkoły na podstawie osiągnieć nauczyciela w pracy z uczniami.

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 • złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego,                   
 • złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • podpisanie oświadczenia uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 1. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia/nauczyciela  na listę uczestników Projektu.

§ 4

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

  • Każdy z uczniów i uczennic, uczestników Projektu ma prawo do:
 • udziału we wszystkich formach zajęć mających na celu realizację programu nauczania : webinaria, zajęcia w CKZiU, zajęcia prowadzone w Politechnice Łódzkiej
  • Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a)   złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.

  • Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
  • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

                                                               
§ 5

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 • W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału
  w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
  o przyczynie rezygnacji.
 • W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowych uczestników.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
  z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
 • W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
  w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie

§ 6

Zasady monitoringu i kontroli

 • Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

§ 7
Postanowienia końcowe

 • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 • Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu.