Projekty UE

O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 to nowoczesna placówka, której priorytetem działalności jest zapewnienie uczniom i słuchaczom zdobycia solidnego wykształcenia zawodowego i pożądanych na rynku pracy kwalifikacji, zwiększenie możliwości ich zatrudnienia, a zarazem inspirowanie ich do podejmowania działań twórczych, rozwoju talentów i pasji, planowania indywidualnej ścieżki zawodowej i budowania własnej unikalnej marki.

Udział w projekcie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i  językowych kadry edukacyjnej, które po odbyciu mobilności zostaną bezpośrednio przełożone na ucznia i pozwolą na podniesienie  jego kompetencji językowych i zawodowych.

Głównym celem projektu jest  wsparcie kadry edukacyjnej  w zdobywaniu kompetencji językowych i zawodowych  poprzez udział w szkoleniu dotyczącym metody CLIL. Wprowadzenie tej metody na zajęciach z przedmiotów zawodowych zostało wpisane w dokumencie Strategia Umiędzynarodowienia CKZiU, zatem realizacja tego projektu umożliwiła wdrożenie tego założenia. Udział w mobilności ma na celu pozyskanie nowych metod i technik nauczania oraz podniesienie kompetencji językowych  uczestników. Nauczyciele poprzez udział w szkoleniu mają  poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje oraz  pozyskać nową dotyczącą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego ( CLIL). Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwi nauczycielom w sposób bardziej atrakcyjny i celowy prowadzić zajęcia, oraz wpłynie na kompetencje uczniów .  Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań ma za zadanie również wpłynąć na postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym , jako miejsca promującego innowacyjność w zakresie kształcenia zawodowego.

W ramach projektu 6 nauczycieli odbędzie mobilność do szkoły ETI- Executive Training Institute  w miejscowości St. Julian's  na Malcie. Kadra dydaktyczna bedzie uczestniczyć w  10 dniowym  szkoleniu " Methodology and ICT Tools for teachers working with  CLIL " . Szkolenie to obejmuje  następujące cele :

- zapoznanie z ideą i wielowymiarowością metody CLIL 

- poznanie konkretnych obszarów CLIL

- analizę synergii technik ICT w środowisku nauczania CLIL , techniki TBL( uczenie się zadaniowe), BICS & CALP 

- umożliwienie opracowania przez uczestników kursów materiałów edukacyjnych 

- przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi internetowych odpowiednich dla CLIL lub pomocy dydaktycznych

przeznaczonych specjalnie do stosowania CLIL

- dzięki zastosowaniu tych narzędzi, umożliwienie nauczycielom wsparcia w przygotowaniu materiałów dydaktycznych

- skonfigurowanie ćwiczeń z wykorzystaniem internetowych narzędzi CLIL.