Historia i Cele

Historia i Cele

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich 

to ważne przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekonomicznej. Jest głęboko zakorzenione w środowisku średnich szkół ekonomicznych. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, które zostało utworzone 2002 r. Geneza Stowarzyszenia sięga 1992r . kiedy utworzono Fundację Liceów-Handlowo-Kupieckich, a w jej ramach Klub Szkół Aktywnych. Ekonomik był jednym z członków założycieli i cały czas aktywnie działa w jej ramach. 

W 1995 roku miała miejsce I edycja Turnieju Wiedzy i Umiejętności  Handlowo-Menedżerskich. Po 20 edycjach Turniej przybrał formę Olimpiady. Od roku szkolnego 2000/2001 Ekonomik  ma zaszczyt być gospodarzem eliminacji okręgowych, a od 2015 r. bierzemy aktywny udział w pracach Komitetu Głównego i Jury Olimpiady (Udział w tych pracach bierze Pani Iwona Sochacka)

                                                

Cele Olimpiady: 

  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menedżerskich 
  • zwiększanie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych wymagań obowiązujących przy organizacji firm handlowych i usługowych 
  • podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa, technik organizacji reklamy. 
  • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menedżerskie 
  • kształcenie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce. 

Uczestnicy Olimpiady:

Do udziału w Olimpiadzie zapraszani są uczniów średnich szkół zawodowych, kształcących się szczególnie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. 

Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (mają wynik 100%)

  • W eliminacjach szkolnych uczestniczą uczniowie, którzy zadeklarują wolę udziału w Olimpiadzie.
  • W zawodach okręgowych biorą udział uczestnicy, zakwalifikowani przez Komisję Szkolną na podstawie uzyskanych wyników. 

Do zawodów centralnych Komitet Główny kwalifikuje 60 osób na podstawie wyników uzyskanych w zawodach okręgowych.