Regulamin projektu

Regulamin projektu „Akademia Pasji”

I       Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, organizacji i realizacji zajęć w ramach projektu Akademia Pasji.
 2. Projekt polega na rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach organizowanych przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota - Roweckiego 64.
 3. Cele projektu Akademia Pasji to:

-          odkrywanie i wspieranie talentów, zdolności i pasji 

-          stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień

-          pomoc różnym grupom wiekowym w wyborze swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

4. Miejsce realizacji zajęć to: Technikum nr 1 Ekonomiczne, Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskie i Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru.
5. Zajęcia odbywają się w cyklicznych blokach tematycznych. Tematyka zajęć jest na bieżąco publikowana na stronie internetowej: www.ckziu.com w zakładce Akademia Pasji.
6. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość organizacji zajęć pod konkretne potrzeby zainteresowanych uczestników.

II      Uczestnicy

 1. Uczestnikami zajęć mogą być: 

-          dzieci w wieku przedszkolnym

-          uczniowie szkół podstawowych 

-          uczniowie szkół gimnazjalnych

-          zainteresowane osoby dorosłe 

2. Uczestnikami zajęć mogą być grupy zorganizowane z: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i innych. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób. Na każdą 10-cio osobową grupę powinien przypadać 1 opiekun.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

III    Zgłoszenie na zajęcia

 1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej: www.ckziu.com w zakładce Akademia Pasji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenia na zajęcia grupy zorganizowanej dokonuje opiekun, który jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dla grup zorganizowanych, znajdującego się na stronie internetowej: www.ckziu.com w zakładce Akademia Pasji. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia podpisanej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach w dniu ich rozpoczęcia. Druk zgody dostępny jest na stronie internetowej: www.ckziu.com w zakładce Akademia Pasji.
 4. Warunkiem realizacji zajęć jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych uczestników.

IV    Organizacja zajęć 

 1. Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele i specjaliści różnych dziedzin.
 2. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych.
 3. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu w godzinach popołudniowych. Istnieje możliwość realizacji zajęć w godzinach dopołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
 4. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację zajęć oraz zobowiązuje się do mailowego lub telefonicznego zawiadomienia uczestnika o terminie ich rozpoczęcia.
 5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, przygotowanej sali i merytorycznej opieki prowadzącego. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie internetowej. 

V     Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w zajęciach, na które się zapisał.
 2. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie Akademii Pasji.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć. 
 5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu, oraz uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników lub będzie narażało wyposażenie sali na zniszczenie. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego, tacy uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązani będą do opuszczenia sali, w której odbywają się zajęcia.
 6. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu szkoły w trakcie trwania zajęć.
 7. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, rodzice/prawni opiekunowie uprawnieni są do odbioru uczestnika z zajęć.
 8. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia zajęć przez uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
 9. Za bezpieczeństwo uczestników grup zorganizowanych przed, po i w trakcie trwania zajęć odpowiadają opiekunowie grup.

VI    Przetwarzanie danych osobowych i publikacja wizerunku

 1. Dokonując zgłoszenia udziału w zajęciach zgłaszający lub ich prawni opiekunowie (w przypadku niepełnoletnich uczestników) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji warsztatów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 
 2. Dokonując zgłoszenia udziału w zajęciach zgłaszający lub ich prawni opiekunowie (w przypadku niepełnoletnich uczestników) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji Akademii Pasji w ramach CKZiU w przypadku publikacji zdjęć z realizowanych zajęć.