Projekty UE

Regulamin rekrutacji Mobilna Szkoła 2020

 

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu
„Mobilna Szkoła 2020”

o numerze 2019-1-PL01- KA116-062730
w ramach Programu Erasmus+

 

§ 1

W projektach mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich kształcący się na wszystkich kierunkach:

- Technikum  nr 1 Ekonomicznego,

- Technikum  nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskiego,

- Technikum  nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

 

W drodze rekrutacji zostanie wybranych 17 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają najwięcej punktów.

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły

Komisja rekrutacyjna będzie brać po uwagę:

- zaliczenie testu z języka angielskiego ,

- średnią ocen z przedmiotów zawodowych z klasy drugiej,

-frekwencje roczną

-opinię wychowawcy (m.in. dot. zaangażowania na rzecz szkoły i/ lub społeczności lokalnej).

 

Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji, w drodze administracyjnej, do 7 dni po ogłoszeniu wyników.

         

 Etapy rekrutacji :

do 6 X wypełnienie i oddanie formularza zgłoszeniowego ( formularze dostępne u koordynatorów w poszczególnych szkołach :

 

T 3 -Izabela Szwajca,

T 1 -Marcin Bucki,

T 7 -Magdalena Domska

 

Na staż zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają po dwóch etapach najwyższą ilość punktów. W przypadku równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający na wsi, z rodzin mało zamożnych, zagrożonych bezrobociem na podstawie opinii pedagoga i wychowawcy.

§ 5

Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia przed wyjazdem w szkole, na lekcjach, nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

§ 6

Kandydaci zobowiązani są do:

  • zapoznania się z regulaminem stażu
  • obowiązkowego udziału w spotkaniach z koordynatorem projektu i opiekunem stażu
  • do aktywnego udziału w przygotowaniu językowo- kulturowym
  • prowadzenia tablicy informacyjnej związanej z tematyką projektu
  • wypełniania wszystkich obowiązków uczestnika stażu
  • wykonywanie zadań powierzanych przez koordynatora stażu i opiekuna stażu

Formularz aplikacyjny Mobilna szkoła - POBIERZ