Projekty UE

Rekrutacja - REKLAMA

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy "
realizowanym w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy” dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój,   II. Efektywne polityki publiczne  dla  rynku   pracy,  gospodarki  i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
 2. Liderem w projekcie jest Politechnika Łódzka, Partnerem jest Sosnowiec – Miasto na prawach Powiatu, Realizatorem jest   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64.
 3. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 do 28.02.2021.

§ 2
Założenia Projektu

 1. Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej tj. Technikum nr 1 Ekonomiczne w CKZiU w Sosnowcu z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu technik organizacji reklamy w branży poligraficzno-fotograficzno-reklamowej, przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 2. Cele szczegółowe :  opracowanie rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi dla 1 zawodu technik organizacji reklamy, odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach objętych wsparciem, które wykorzystują wypracowane rozwiązania w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi wyniesie 10%.
 3. W ramach projektu zostanie opracowana organizacja zajęć dla zawodu technik organizacji reklamy dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej. Będzie uwzględniać przepisy dotyczące organizacji kształcenia w szkołach publicznych danego typu. Przykładowa organizacja zajęć dla uczniów kształcących się w danym zawodzie uwzględniać będzie przede wszystkim organizację zajęć prowadzonych na uczelni i w szkole.
 4. Opracowane w projekcie materiały będą zgodne z obowiązującymi i oczekującymi na wejście w życie przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa z zakresu szkolnictwa wyższego.
 5. Pilotażowym programem nauczania objętych będzie 22 uczniów Technikum nr 1 Ekonomiczne w CKZiU w Sosnowcu.
 6. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
 • opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania, dla zawodu technik organizacji reklamy,
 • opracowanie organizacji zajęć dla zawodu technik organizacji reklamy dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 • wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i n-li kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi

w branży poligraficzno-fotograficzno-odzieżowej,

 • opracowanie formy doskonalenia n-li kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy,
 • pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w klasie patronackiej (kl.II

Technikum nr 1 w CKZiU w Sosnowcu) w roku 2019/2020,

 • opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający również ich współpracę z organizacją branżową.
 1. Zajęcia dla uczniów będą odbywały się na terenie CKZiU jak również Politechniki Łódzkiej .

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie komisja rekrutacyjna.
 2. Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2019 roku.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci i stopnia niepełnosprawności.
 4. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny.
 5. Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie winni spełniać następujące kryteria naboru:

a. status ucznia CKZiU w Sosnowcu, tj. uczeń Technikum nr 1 Ekonomiczne w zawodzie technik organizacji reklamy
b. dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

 1. Weryfikacja kryteriów będzie odbywać się w oparciu o złożone deklaracje uczestnictwa. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z niepełnosprawnościami. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.
 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 • złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1, w przypadku osoby niepełnoletniej podpisany przez opiekuna prawnego),
 • złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie(załącznik nr 2, w przypadku osoby niepełnoletniej podpisany przez opiekuna prawnego),,
 • podpisanie oświadczenia uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 1. Działania na rzecz zwalczania stereotypów będą włączane w każde z działań projektowych.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty i powszechny zapewniając wszystkim równe szanse.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.

§ 4

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

  • Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
 • udziału we wszystkich formach zajęć mających na celu realizację programu nauczania : webinaria, zajęcia w CKZiU, zajęcia prowadzone w Politechnice Łódzkiej
  • Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a)   złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.

  • Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
  • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

                                                                
§ 5

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 • W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału
  w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
  o przyczynie rezygnacji.
 • W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowych uczestników.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
  z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
 • W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
  w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie

                                                       § 6
                                      Zasady monitoringu i kontroli

 • Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

§ 7
Postanowienia końcowe

 • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 • Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu.