Rekrutacja

Drodzy absolwenci szkół podstawowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

TERMINY
PREZENTACJA
ROZSZERZONE
PUNKTY
ikona zawody
Dok1 

 


 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo ukończenia szkoły
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z języka angielskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z:
  • plastyki: technik reklamy / technik usług fryzjerskich / technik stylista /technik technologii szkła / krawiec / fryzjer / kucharz / cukiernik / piekarz
  • informatyki: technik ekonomista / technik rachunkowości / technik hotelarstwa
  • biologii: technik weterynarii
  • geografii: technik organizacji turystyki
  • technika: technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług kelnerskich / technik fotografii i multimediów / technik przemysłu mody

(za ocenę celującą) 18 pkt

(za ocenę bardzo dobrą) 17pkt

(za ocenę dobrą) 14pkt

(za ocenę dostateczną) 8 pkt

(za ocenę dopuszczającą) 2 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
RAZEM ZA ŚWIADECTWO maksymalnie 100 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego 100% x 0,35=35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3=30 pkt 

 

 
RAZEM ZA EGZAMINY maksymalnie 100 pkt