Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Nowe doświadczenie zawodowe, nowe możliwości”

                


Regulamin rekrutacji uczniów do projektu
„Nowe doświadczenie zawodowe, nowe możliwości”

o numerze 2018-1-PL01-KA102-048191
w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

§ 1

W projekcie mogą brać udział uczniowie klas III CKZiU kształcący się w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • kelner
 • technik obsługi turystycznej
 • technik przemysłu mody
 • fototechnik
 • technik usług fryzjerskich

§ 2

Rekrutacja na staż odbywa się w dwóch etapach:

 • etap pierwszy – ustalenie wstępnej listy uczestników stażu w oparciu o formularze zgłoszeniowe oraz zaliczenie testu z języka angielskiego
 • etap drugi--ustalenie listy zasadniczej i rezerwowej po analizie uzyskanej łącznej liczby punktów

§ 3

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja rekrutacjna w składzie:

 • Dyrektor CKZiU
 • koordynator projektu wraz z koordynatorami Technikum T1,T3,T7
 • wychowawca

§ 4

Zasady rekrutacji i punktacji:

I etap wstępny rekrutacji

 • złożenie formularzy zgłoszeniowych
 • zaliczenie testu z języka angielskiego

II etap rekrutacji 

 • Ilość punktów za średnią ocen uzyskanych w klasie drugiej z przedmiotów zawodowych :

- 4,0-4,19 – 1 pkt

- 4,2-4,29 – 2 pkt

- 4,3-4,39 – 3 pkt

- 4,4-4,69 – 4 pkt

- powyżej 4,7 – 5 pkt

 • Ilość punktów za ocenę zachowania:

wzorowe 5 pkt
bardzo dobre 4 pkt
dobre 3 pkt
 

Na staż zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają po dwóch etapach najwyższą ilość punktów. W przypadku równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający na wsi, z rodzin mało zamożnych, zagrożonych bezrobociem na podstawie opinii pedagoga i wychowawcy.

§ 5

 1. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia przed wyjazdem w szkole, na lekcjach, nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

§ 6

Kandydaci zobowiązani są do:

 • zapoznania się z regulaminem stażu
 • obowiązkowego udziału w spotkaniach z koordynatorem projektu i opiekunem stażu
 • do aktywnego udziału w przygotowaniu językowo- kulturowym
 • prowadzenia tablicy informacyjnej związanej z tematyką projektu
 • wypełniania wszystkich obowiązków uczestnika stażu
 • wykonywanie zadań powierzanych przez koordynatora stażu i opiekuna stażu

Formularz aplikacyjny Nowe doświadczenie zawodowe, nowe możliwości - POBIERZ