Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. wielodzietność
 4. alkoholizm
 5. narkomania
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 8. rodzina niepełna
 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.


Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września

Wnioski o pomoc materialną można składać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33 pokój 212,
 • Za pośrednictwem poczty – DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO,


Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.
Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana w następujących formach:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników; książek popularno – naukowych; przyborów szkolnych, innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, stroju galowego, obuwia sportowego, stroju gimnastycznego, oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia; komputera lub laptopa, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych w zakresie pobieranego kształcenia; abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły: koszt pobytu w bursie lub internacie, opłat za szkołę lub w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .