bootstrap theme

REKRUTACJA

Materiały do pobrania

Regulamin naboru do projektu Edukacja krokiem-do sukcesu zawodowego II 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania:  
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie  zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
§ 1. 
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod nazwą „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach / Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu - 120 uczniów (108 kobiet/12 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji przez 12 nauczycieli zawodu (8 kobiet /4 mężczyzn). 
3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na terenie województwa śląskiego.
4. Lider realizuje swoje obowiązki poprzez jednostkę organizacyjną, w której zlokalizowane jest Biuro projektu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 64 zwaną dalej "CKZiU".
§ 2 
Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
1. RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt – Projekt pt. „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64.
3. CKZiU – realizator projektu, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64.
4. Biuro Projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec, parter, pokój nr 6. 
5. Kandydatka/Kandydat – osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. Kandydatami na uczestników projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. uczniowie szkół wchodzących w skład CKZiU (w tym uczniowie/ uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego) oraz kadra dydaktyczna CKZiU.
6. Uczestniczka/Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie uczestnika Projektu.
7. Formularz zgłoszeniowy – dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Realizatora projektu, których zadaniem jest ustalenie listy rankingowej Kandydatów.
9. Lista rankingowa – zestawienie Kandydatów, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne udziału w Projekcie /zestawienie od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych w trakcie kwalifikacji za spełnianie przez Kandydatów kryteriów punktowych na poziomach określonych w Regulaminie. 
10. Wsparciu – należy przez to rozumieć:
a) w odniesieniu do uczniów/uczennic szkół wchodzących w skład CKZiU - formy wsparcia opisane
szczegółowo w § 6 pkt 4 niniejszego regulaminu
b) w odniesieniu do kadry dydaktycznej CKZiU - formy wsparcia opisane szczegółowo w § 6 pkt 5 niniejszego regulaminu.


§ 3
Warunki udziału w projekcie uczniów/uczennic CKZiU oraz kryteria rekrutacji
1. Informacja o projekcie, regulamin i kryteria rekrutacji zamieszczone będą w CKZiU w miejscu ogólnodostępnym (tablice informacyjne szkół) oraz na stronie internetowej CKZiU. 
2. Kandydat ubiegający się o udział w Projekcie jest zobowiązany do złożenia: formularza zgłoszeniowego do Projektu, zawierającego m.in. dane osobowe (wzór określony w załączniku nr 1A ).
3. Dokument, o których mowa powyżej musi zostać podpisany przez Kandydata.
4. Formularz zgłoszeniowy w przypadku Kandydata niepełnoletniego, musi zostać podpisany również przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Dodatkowo uczniowie niepełnosprawni, uczniowie z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi składają odpowiednio kopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznych.
6. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w sekretariacie szkoły, biurze projektu lub na stronie internetowej.
7. Dokładny termin oraz miejsce/miejsca składania dokumentów przez Kandydatów, Realizator projektu zamieszcza na tablicach informacyjnych szkół oraz stronie internetowej szkoły. 
8. Złożone przez Kandydata dokumenty niekompletne, sporządzone niewłaściwie, lub nieczytelne nie będą weryfikowane przez Komisję kwalifikacyjną. Na tę okoliczność Komisja kwalifikacyjna sporządza stosowny protokół i załącza go do dokumentacji złożonej przez Kandydata.
9. Kryteria naboru uczestników projektu mają charakter kwalifikacyjny lub punktowy.
10. Na podstawie złożonych przez Kandydata dokumentów Komisja dokonuje weryfikacji formalnej pod kątem spełniania przez Kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, o których mowa w Regulaminie.
11. Kryteria o charakterze kwalifikacyjnym muszą być bezwzględnie spełnione przez Kandydata łącznie.
12. Kryteria kwalifikacyjne w odniesieniu do uczniów/ uczennic CKZiU są następujące :
a) status ucznia/uczennicy jednej z poniższych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w CKZiU, tj. 
• uczeń/uczennica kl. I, II, III lub IV TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU lub 
• uczeń/uczennica kl. I , II TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNEGO lub 
• uczeń/uczennica kl. II lub III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 9 RZEMIEŚLNICZO-ARTYSTYCZNEJ
b) dobrowolna chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia.
13. W przypadku gdy ilość chętnych przekracza ilość przewidzianych miejsc, decyduje:
a) wskazanie doradcy zawodowego-20 pkt.
b) dotychczasowy udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych–20 pkt.
c) średnia ocen powyżej 3,5 uzyskana z danego przedmiotu – w zależności od rodzaju zajęć (kursu)-20 pkt.
d) opinia wychowawcy-20 pkt.
e) uczniowie z PPP, z NI – 20 pkt.
14. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, decydować będą w kolejności: średnie ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec semestru poprzedzającego rekrutację. 
15. Z naboru sporządzona zostanie lista rankingowa.
16. W przypadkach losowych, na miejsce rezygnującego wejdzie kolejna osoba z listy rankingowej. 
17. O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna ( w składzie: dyrektor CKZiU lub jego zastępca, kierownik projektu, doradca zawodowy). 
18. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 120 uczniów/uczennic CKZiU, w tym 108 kobiet i 12 mężczyzn.
§ 4
Warunki udziału w projekcie kadry dydaktycznej oraz kryteria rekrutacji
1. Informacja o projekcie, regulamin i kryteria rekrutacji zamieszczone będą w CKZiU w miejscu ogólnodostępnym (tablice informacyjne szkół) oraz na stronie internetowej CKZiU. Dopuszcza się również inne zwyczajowo przyjęte w CKZiU w Sosnowcu sposoby informowania kadry nauczycielskiej (spotkania zespołów zadaniowych, konferencje Rady Pedagogicznej).  
2. Kandydat ubiegający się o udział w Projekcie jest zobowiązany do złożenia: formularza zgłoszeniowego do Projektu, zawierającego m.in. dane osobowe (wzór określony w załączniku nr 1B ).
3. Dokument, o których mowa powyżej musi zostać podpisany przez Kandydata.
4. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w sekretariacie szkoły lub Biurze projektu lub na stronie internetowej szkoły.
5. Dokładny termin oraz miejsce/miejsca składania dokumentów przez Kandydatów, Realizator projektu przedstawi podczas Konferencji Rady Pedagogicznej.
6. Złożone przez Kandydata dokumenty niekompletne, sporządzone niewłaściwie, lub nieczytelne nie będą weryfikowane przez Komisję kwalifikacyjną. Na tę okoliczność Komisja kwalifikacyjna sporządza stosowny protokół i załącza go do dokumentacji złożonej przez Kandydata.
7. Na podstawie złożonych przez Kandydata dokumentów Komisja dokonuje weryfikacji formalnej pod kątem spełniania przez Kandydata kryteriów rekrutacji, o których mowa w Regulaminie.
8. Przyjęte kryteria w odniesieniu do kadry dydaktycznej są następujące :
a) Wykształcenie zgodne z przyszłym kursem-20pkt.
b) Pozytywna opinia dyrektora-30 pkt.
9. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzona lista rankingowa. 
10. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostaną przyjęci do projektu. 
11. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu zadecyduje płeć (pierwszeństwo mają kobiety), w przypadku nierozstrzygnięcia o przyjęciu decyduje termin zgłoszenia. 
12. W przypadkach losowych na miejsce rezygnującego wejdzie kolejna osoba z listy rankingowej.
13. O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna ( w składzie: dyrektor CKZiU lub jego zastępca, kierownik projektu, doradca zawodowy). 
14. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 nauczycieli zawodu (8 kobiet /4 mężczyzn).
§ 5 
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Realizator Projektu. 
2. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru formularzy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji Projektu zgodnie z jego założeniami.
3. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Realizatora. W skład Komisji wchodzą dyrektor CKZiU lub jego zastępca, kierownik projektu, doradca zawodowy. 
4. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji złożonej przez Kandydatów/Kandydatki, zgodnie z kryteriami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w oparciu o przydzieloną liczbę punktów, sporządzona zostanie lista rankingowa Uczestników Projektu.
5. Lista rankingowa podana jest do wiadomości poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Realizatora, a także w każdy inny, zwyczajowy sposób przekazywania informacji w siedzibie Realizatora.
6. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej Kandydatów.
7. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj. wynika z przyczyn natury zdrowotnej lub działania przypadków losowych, których nie dało się przewidzieć w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
8. Za przypadki losowe, o których mowa powyżej uważa się zdarzenia nieprzewidywalne, niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.
9. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika może skutkować
konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych na realizacji wsparcia na jego rzecz. Decyzję w tym zakresie podejmuje Realizator.
10. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, w przypadku:
- nieprzestrzegania zasad wyrażonych niniejszym Regulaminem, m.in. poprzez przekroczenie
limitu nieobecności w realizowanych formach wsparcia;
- rezygnacji z udziału w Projekcie z winy uczestnika
11. Przez cały czas rekrutacji będzie prowadzony monitoring, w celu zachowania zasady równości szans.


§ 6 
Realizacja projektu
1. Przystąpienie Kandydata do Projektu następuje poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2) oraz oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór określony w załączniku nr 3).
2. W przypadku staży/praktyk zawodowych dla uczniów/uczennic szczegółowe warunki uczestnictwa w przedmiotowych formach wsparcia oraz obowiązki uczestników projektu określają dodatkowo umowy uczestnictwa w ww. formach wsparcia, podpisane przez uczestników projektu.
3. W przypadku niepełnoletnich uczestników projektów - Deklaracje uczestnictwa, Oświadczenia Uczestników Projektu oraz Umowy dot. uczestnictwa w stażach/praktykach zawodowych muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Formy wsparcia w ramach Projektu dla Uczestników będących uczniami/uczennicami obejmują:
a) Doradztwo edukacyjno-zawodowe (forma wsparcia obligatoryjna dla wszystkich uczestników Projektu). Wszyscy uczniowie w ramach projektu tj. 120 osób (108K/12M) zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym. Doradztwo prowadzone będzie indywidualnie dla każdego z uczniów. Zakłada się, że każdy uczeń w przeciągu 2 lat skorzysta co najmniej z 10 godzin doradztwa. 
Doradztwo zawodowe będzie też grupowe 5 godzin grupy 10 os.
b) Kursy podnoszące umiejętności i kompetencje uczniów, w których łącznie weźmie udział 120 uczniów (108K/12M), z możliwością wielokrotnego uczestnictwa:


A. branża fryzjerska:
1. Sztuka cięć fryzjerskich oraz koloryzacji – 15 os. 
2. Upięcia i koki – 15 os.  
3. Sombre – ombre – 15 os. 
B. branża fotograficzna/multimedialna:
1.Prawo autorskie EDU – 20 os.
2. Szkolenie UAVO VLOS – Operator bezzałogowych statków powietrznych w 
    zasięgu wzroku – 10 os.
3. Warsztaty Filmowe DAVINCI RESOLVE 14 Montaż, kolor korekcja, 
     postprodukcja dźwięku – 10 os. 
C. branża modowa/odzieżowa:
1. Plastyczne, komputerowe projektowanie odzieży, z efektami 3D – 20 godz. 
    dla 20 uczniów - dwie tury po 10 uczniów
2. KURS VISUAL MERCHANDISINGU I PROJEKTOWANIA WITRYN SKLEPOWYCH 
    dla 16 uczniów 10 godz. – dwie tury po 8 uczniów
3. Kurs kreatywne techniki manipulacji tkaniną metodą Smocking – dla 20 
    uczniów 5 godz. dwie grupy po 20 uczniów
D. branża weterynaryjna:
1. Strzyżenie psów Groomer 
E. Prawo jazdy kat. B dla 75 uczniów dla uczniów wszystkich branż.
C. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów, obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami wykraczające poza zakres podstawy programowej kształcenia zawodowego praktycznego w danym zawodzie. W tej formie wsparcia weźmie udział 70 uczniów. Dla każdej osoby planuje się 150 godz. stażu/praktyki zawodowej. Staż/ praktyka zawodowa odbywać się będą w okresie wolnym od zajęć, planuje się 4 tygodnie w okresie wakacji. Przed uruchomieniem staży/praktyk podpisane zostaną umowy z pracodawcami. Uczniowie zgodnie z regulaminem konkursu i wymaganiami stanowiskowymi zostaną wyposażeni w odzież ochronną, materiały eksploatacyjne oraz przeszkoleni z zakresu przepisów BHP oraz p.poż. Zostaną im również zrefundowane koszty dojazdu. Przebieg staży/praktyk zawodowych realizowany będzie na podstawie programu opracowanego przez nauczycieli oraz dyrektora CKZiU we współpracy z pracodawca przyjmującym na staż. Za udział w stażu /praktyce zawodowej uczniowie otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1600,00. Staż odbywał się będzie pod kierunkiem opiekuna stażu. Na jednego opiekuna stażu nie będzie przypadać jednocześnie więcej niż 6 stażystów.
d) Zajęcia na uczelniach wyższych dla łącznie 120 uczniów (108K/12M) w szkołach wyższych. 
    Planuje się zorganizowanie wyjazdów do:
    - Katowic na WST dla dwóch grup – 20 uczniów, 
    - Łódź na Politechnikę Łódzką dla 30 uczniów,
    - Warszawy do VIAMODA dla 30 uczniów – połączone z targami branżowymi.
5) Formy wsparcia w ramach Projektu dla Uczestników będących nauczycielami obejmują: 
a) Kursy doskonalące dla nauczycieli, w których łącznie weźmie udział 12 osób (8K/4M). Nauczyciele podobnie jak uczniowie będą mogli uczestniczyć w więcej niż jednym kursie. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego ma na celu podniesienie umiejętności i kompetencji. Zaplanowane zostały następujące kursy specjalistyczne dla nauczycieli:
1. Szkolenie Prawo autorskie PRO – szkolenie dla profesjonalistów, czyli przedstawicieli branż, w których znajomość prawa autorskiego jest jednym z filarów działalności. Formuła szkolenia PRO to połączenie wykładu z warsztatem z umów. Tematyka szkolenia jest ściśle powiązana z daną branżą. Zagadnienia teoretyczne omawiane są przede wszystkim w formie case study – 4 osoby.
2. Master: strzyżenie i koloryzacja – poziom mistrzowski – 2 osoby (2 dni szkoleniowe) – branża fryzjerska.
3. Nowe trendy w strzyżeniach i stylizacjach – fashion look – 2 osoby (2 dni szkoleniowe) – branża fryzjerska
4. Szkolenie „Przedłużanie i zagęszczanie włosów 20 metod” – 2 osoby (4-5 dni, szkoleniowe 76 godz.) – branża fryzjerska
5. Upięcia i koki kreatywne – 2 osoby (2 dni szkoleniowe) – branża fryzjerska
6. KURS – KONSTRUKCJA UBIORU 2D/3D System komputerowy CAD wdrażania projektów do produkcji poprzez konstrukcję 2D/3D w specjalistycznych programach komputerowych dla 5 osób (32 godz.) – branża odzieżowa
7. KURS KALETNICZY obejmujący konserwowanie i naprawę przedmiotów użytkowych, wykonanych ze skóry naturalnej, skóry sztucznej, czy tkanin, ze szczególnym uwzględnieniem elementów garderoby: pasków, torebek, toreb podróżnych, portfeli itp. Z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń – dla 2 osób (40 godz.) – branża odzieżowa.
8. KURS VISUAL MERCHANDISING. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe i zaawansowane techniki wystawiennicze, zrozumieją rolę VM’u we współcześnie rozumianym procesie sprzedaży i komunikacji z Klientem. – 2 osoby (dwudniowe szkolenie) branża odzieżowa.
9. Obróbka video i efektów specjalnych – 60 godz. dla 2 osób – branża fotograficzna/multimedialna


§ 8 
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wszelkich formach wsparcia
realizowanych w ramach Projektu.
2. Obowiązkowa frekwencja w realizowanych formach wsparcia wynosi minimum 80%, co oznacza, iż Uczestnik Projektu ma prawo do nieobecności w realizowanych formach wsparcia w wymiarze maksymalnie 20% wymiaru godzinowego tych zajęć (np. szkolenia/kursy).
3. Nieobecności Uczestnika dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych i zdrowotnych. 
4. Każdą nieobecność Uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwić. Za usprawiedliwioną nieobecność rozumiana jest nieobecność spowodowana niezdolnością do uczestniczenia w zajęciach, potwierdzona stosowanym zaświadczeniem lekarskim lub zdarzeniem wynikającym z przyczyn losowych.
5. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do :
a) zapoznania się z przedmiotowym regulaminem i przestrzegania jego zasad;
b) regularnego i punktualnego uczestniczenia w realizowanych w ramach Projektu formach wsparcia;
c) potwierdzania udziału w realizowanych w ramach Projektu formach wsparcia poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na listach obecności;
d) realizowania form wsparcia zgodnie z założonym harmonogramem;
e) wypełniania ankiet monitorujących i udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu Projektu;
f) wypełniania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z Projektem;
g) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: adres zamieszkania i zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych i innych danych mających wpływ na realizację Projektu.
6. Uczestnik Projektu ma obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2019r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Realizatora.
3. Poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie, Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie potwierdza zapoznanie się i akceptację jego postanowień.
4. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięcia podejmuje Realizator i informuje osobę zainteresowaną o sposobie rozstrzygnięcia.SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :
Załącznik nr 1 A - Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla uczniów/uczennic
Załącznik nr 1 B - Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla nauczycieli
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 1 A

Pobierz

Regulamin Rekrutacji Formularz Uczniowie

Załącznik nr 1 B

Pobierz

Regulamin Rekrutacji Formularz Nauczyciele

Załącznik nr 2

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 3

Pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik

Pobierz

Harmonogram STAŻU

Załącznik

Pobierz

Lista obecności

Załącznik

Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu Stażu

Załącznik

Pobierz

Zaświadczenie do odbycia Stażu

Załącznik

Pobierz

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na Staże