how to develop free website

AKTUALNOŚCI

STAŻE, PRAKTYKI, DORADZTWO

Pierwsza tura staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru Od 01 lipca 2019 uczniowie Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 kształcąca się w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich i technik fotografii i multimediów, rozpoczęła staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap”, obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. W ramach projektu młodzież za przepracowany czas otrzyma wynagrodzenie pieniężne, staże odbywają się w: punktach krawieckich, zakładach krawieckich, w salonie sukien ślubnych, zakładach fryzjerskich i barberskich oraz w punktach i zakładach fotograficznych na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin w wymiarze 150 godzin. Przebieg staży zawodowych realizowany będzie według opracowanego wspólnie przez nauczycieli i pracodawców programu. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz zdobywać doświadczenie u grona pracodawców współpracujących z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64. Zgodnie z założeniami projektu, dla każdego stażysty został przygotowany indywidualny program, a wszyscy stażyści za przepracowany czas otrzymają wynagrodzenie pieniężne w wysokości ponad 1000zł. Celem stażu jest rozwijanie umiejętności zawodowych, które mogą być wykorzystane w przyszłej pracy i które zwiększą atrakcyjność absolwentów jako kandydatów wśród potencjalnych pracodawców. 

Pierwsza tura staży zawodowych już za nami

Wraz z zakończeniem roku szkolnego uczestnicy projektu rozpoczęli staże zawodowe. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz zdobywali doświadczenie bezpośrednio u pracodawców, z którymi współpracuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Wśród firm, które przyjęły na staże zawodowe uczestników projektu były m.in: • branża modowa/odzieżowa – Zakład krawiecki BENA, PHU Usługi Krawieckie EDYTA, Teatr Zagłębia, Prac.Krawiecko-Dekoracyjna SZENIL, ANAIS-APPAREL, Salon sukien ślubnych ANNA, Twoja prywatna Krawcowa, • branża fotograficzna/multimedialna Studio fotograficzne Maciej Sułek, PRESS FOCUS Norbert Barczyk, INTER-FOTO, • branża fryzjerska Nabrdalik Akademia Fryzjerska, Salon fryzjerski O WŁOS, Asmer Hairdresser, Studio Urody Dolce Vita, Atelier Urody, RAZOR BABER SHOP. Zgodnie z założeniami projektu, dla każdego stażysty został opracowany wspólnie przez nauczycieli i pracodawców indywidualny program stażu, bowiem jego celem jest rozwijanie umiejętności zawodowych, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy i które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

CKZIU Sosnowiec

Już niebawem startuje
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
w ramach projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap"

Forma zajęć: INDYWIDUALNE
Liczba godzin: 10/ucznia

Forma zajęć: GRUPOWE
Liczba godzin: 5/grupę


Wszyscy uczniowie w ramach projektu tj. 120 osób (102K/18M) zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Przewiduje się:

doradztwo indywidualne - w wymiarze 10 godz./ucznia, tj. 10 godzin x 120 uczniów łącznie 1200 godz.

Doradztwo pozwoli na uzyskanie przez Uczestników projektu, m.in.:

  • wiedzy o własnej osobie (zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach, osobowości, mocnych i słabych stronach);
  • wiedzy na temat zawodów (wymagań psychofizycznych, warunków pracy, przeciwwskazaniach zdrowotnych, szansy na zatrudnienie);
  • wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia, tendencjach na rynku pracy i szansy uzyskania pracy w zawodzie;
  • postaw (motywacji do nauki, świadomości konieczności ustawicznego kształcenia się, poczucia własnej wartości, pracowitości i rzetelności, elastycznego dostosowania się do zmian, samodzielności i aktywności oraz inicjatywy w działaniu, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy równości szans K i M);
  • umiejętności planowania, organizowania i oceniana własnego uczenia się i własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowością i złożonością problemu, samooceny i świadomości własnego potencjału, sztuki kompromisu, negocjacji, konstruowania celów życiowych, podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji).

Doradztwo grupowe w wymiarze po 5 godzin w grupach 10 osobowych dla 120 uczniów, tj.12 grup po 5 godz., łącznie 60 godzin.
Zajęcia grupowe będą prowadzone z doradcą zawodowym, w tym zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu - 30 . W trakcie zajęć uczestnicy będą:

  • zdobywać lub poszerzać wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne).

Podczas zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego poruszane będą zagadnienia dotyczące równości płci (promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), zwalczania dyskryminacji na ryku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Kontakt

Adres:  

C K Z i U
41-200 Sosnowiec
ul. Gen. Grota Roweckiego 64

Telefon:

+48 32 266 06 82
+48 32 291 20 94

E-mail:

sekretariat@ckziu.com