Projekt 81

pamiec81

Pamiec81 scaled

Wyprawka Szkolna

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

realizowanego w 2021 roku

  

·      Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

 • Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana: 

 1. uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
 2. b) uczniom, o których mowa powyżej pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 • Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych; 

do kwoty 445 zł

·      Jak ubiegać się o pomoc ?

                     

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy: 

 • złożyć wniosek do dyrektora szkołydo której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
 • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowychdokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowychjest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowychdla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do dnia 7 grudnia 2021r.

 

Do pobrania:

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.06 .2020 poz 1227 obowiazuje od 25.07.2020

Załącznik do Uchawły Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Zarządzenie Prezydenta 335 z dnia 13.08.2021

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 stało się nowoczesnym branżowym ośrodkiem egzaminacyjnym o zasięgu ogólnopolskim, w którym od bieżącego roku przeprowadzane  są  egzaminy sprawdzające zakres wiedzy i umiejętności zawodowych, nie tylko uczniów sosnowieckiego Centrum,  ale również uczestniczą w nich zdający zgłoszeni przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. 

Egzaminy odbywają się  w oparciu o nowoczesne pracownie zawodowe CKZiU w wielu kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach branży przemysłu mody, fryzjerskiej, fotografii i multimediów, gastronomicznej i przemysłu szklarskiego. Zmodernizowana  infrastruktura i doskonale wyposażona baza dydaktyczna sosnowieckiego Centrum, odpowiadająca warunkom zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy, zadecydowała  o rozszerzeniu zasięgu ośrodka egzaminacyjnego poza region. 

Uczniowie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe wyposażani są w konkretne umiejętności zawodowe i specjalizacje dostosowane do potrzeb gospodarki. Egzaminy zawodowe stanowią dla zdających przepustkę do zatrudnienia i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Szczepienia uczniów

Szczepienia uczniow w wieku 12 18 lat rekomendacje dla rodzicow plakat

Nowe możliwości dla absolwentów CKZiU

W ramach realizacji projektu „Nowe doświadczenie zawodowe - nowe możliwości” z programu ERASMUS + tegoroczni absolwenci techników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 64 odbywają 4 tygodniowe praktyki/ staże zawodowe w Hiszpanii i Portugalii. Z uwagi na sytuację epidemiczną wyjazd planowany w 2020r. został przesunięty na lipiec 2021 r. 

Młodzież zdobywa specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy u zagranicznych pracodawców w Barcelonie, Walencji i okolicach Lizbony. Stażyści poznają, m.in. specyfikę i organizację pracy w danej branży, najnowsze urządzenia i technologie, praktyczną stronę wdrażania obowiązujących norm unijnych, zdobywają  wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych podmiotów gospodarczych  i unijnego rynku pracy. Dzięki wyjazdowi mogą również podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie  języka angielskiego zawodowego i komunikacyjnego oraz podstaw języka kraju partnerskiego, jak i doświadczyć wielu niezapomnianych chwil podczas realizacji programu kulturowego. 

Udział w projekcie pozwoli absolwentom CKZiU na zdobycie konkurencyjnej pozycji na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, a uzyskane podczas stażu certyfikaty potwierdzające kompetencje, będą niewątpliwie stanowiły mocną stronę w ich życiorysach zawodowych.

Listy gratulacyjne

ŚNIADANIE ZAWODOWÓW” W CKZIU

16 czerwca 2021r. mieliśmy zaszczyt gościć doradców zawodowych szkół podstawowych. 

Dyrekcja, wicedyrektorzy oraz kierownicy kształcenia praktycznego przedstawili kierunki kształcenia w centrum, omówili szczegółowo proces kształcenia praktycznego na kierunkach już  funkcjonujących w szkole oraz tych które kształcą młodzież od niedawna. Przybyłych gości najbardziej zainteresowały nowe zawody w CKZiU takie jak : KRAWIEC, TECHNIK STYLISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. 

Reprezentacji szkół podstawowych poznali warunki prowadzenia zajęć zawodowych praktycznych i teoretycznych w  nowych pracowniach, które powstały w ramach projektów unijnych. Zgodnie ze ścieżką udziału w projektach, oprócz doposażenia bazy dydaktycznej, uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych takich jak np. kurs prawa jazdy, umiejętnościowe kursy zawodowe. 

Nasza szkoła nigdy nie stoi w miejscu, cały czas się rozwijamy i mamy nadzieję, że za rok zaproszeni goście będą mogli poznać nowe rozwiązania edukacyjne, które będziemy mieli do zaoferowania absolwentom szkół podstawowych. 

Wakacje

Plakat Dopalacze Wypalacze grozne narkotyki

Konkurs CKZiU wita wiosnę

roztrzygniecie konkursu wita wiosna