Jak wybrać studia

3a22a61Przed­stawia­m po­rad­nik dla niez­de­cydowanych ma­tu­rzystów J

Od­wiecz­ne dy­le­ma­ty ma­tu­rzysty: ja­ki kie­runek stu­diów wy­brać? Tech­nicz­ny, przy­rod­ni­czy, hu­ma­nistycz­ny, ar­ty­stycz­ny, czy może fi­lologicz­ny?

Wy­bo­ry, przed ja­ki­mi staje ma­tu­rzysta nie są łatwe, z racji chociażby ogrom­nej licz­by szkół wyższych w Pol­sce (470 uczel­ni, z cze­go 132 to uczel­nie publicz­ne, a 338 to uczel­nie nie­publicz­ne). Kan­dydat na stu­dia ma do dys­po­zycji ofertę po­nad 200 kie­runków, w tym kie­run­ki unika­to­we oraz ma­kro­kie­run­ki.

De­cyzja o kie­run­ku stu­diów, uczel­ni, trybie nau­ki (stu­dia dzien­ne, wie­czoro­we, za­ocz­ne) po­win­na być podjęta w sposób prze­myślany, na spo­koj­nie, bez pre­sji i na­cisków in­nych osób.

Naj­ważniej­szym kryterium wy­bo­ru stu­diów po­win­ny być in­dywidu­al­ne za­in­tereso­wania i pre­feren­cje ma­tu­rzysty. To pre­dys­po­zycje ucz­nia mają być na­tu­ral­nym dro­gow­ska­zem po­ka­zującym, w ja­kich ob­sza­rach nau­ki naj­le­piej się on od­naj­dzie. Ule­ga­nie ch­wilowym mo­dom, kal­kulacjom, na­mo­wom ko­leżan­ki czy ko­le­gi, nie jest do­brym po­mysłem. Oczywiście war­to ro­z­ma­wiać ze star­szy­mi stu­den­tami, radzić się ro­dziców, szukać in­for­ma­cji w różnych źródłach, ale istot­ne jest, aby ostatecz­nie de­cyzję podjąć sa­memu, świa­domie, wy­ko­rzystując cała zgro­ma­dzoną wiedzę o so­bie i różnych pro­po­zycjach edu­ka­cyj­nych. Tyl­ko wówczas stu­dio­wanie ma szansę stać się przy­jem­nością i przy­nieść praw­dziwą sa­tys­fakcję.

Od­po­wiedz so­bie na pytania: Ja­kie przed­mio­ty lu­bisz? Czym się in­teresujesz? Ja­kie masz pa­sje?
Co ch­ciałbyś ro­bić w przyszłości? Czy po­sia­dasz bar­dziej umysł ścisły, czy hu­ma­nistycz­ny? Co sprawia ci w sz­ko­le pro­ble­my? W czym jesteś lep­szy od ko­legów? Za co ch­walą cię nau­czycie­le? Co pod­po­wia­da Ci własna in­tu­icja?

Od­po­wie­dzi, których sam so­bie udzie­lisz będą wskazówką, w ja­kim kie­run­ku po­win­ny iść Twoje wy­bo­ry.

Ko­lej­nym kro­kiem będzie po­zyska­nie bar­dziej kon­kret­nych in­for­ma­cji na te­mat typów stu­diów, kie­runków ofero­wanych przez uczel­nie, specja­lizacji, per­spek­tyw za­wodowych dla ab­sol­wentów, ryn­ku pra­cy. Źródeł ta­kich in­for­ma­cji jest wie­le: in­ter­neto­we por­tale edu­ka­cyj­ne, fo­ra z opinia­mi stu­dentów, ran­kin­gi szkół wyższych, media społecz­nościo­we, dni otwar­te na uczel­niach, fol­de­ry, biu­le­ty­ny, stro­ny in­ter­neto­we szkół. Wy­po­sażony w taką wiedzę, nie po­winie­neś mieć pro­ble­mu w ostatecz­nymi de­cyzja­mi.

Z da­nych staty­stycz­nych wy­nika, że naj­więcej stu­dentów stu­diu­je na kie­run­kach eko­nomicz­nych oraz ad­mi­nistracyj­nych - 23%, społecz­nych - 13.9%, pe­dago­gicz­nych - 12%, hu­ma­nistycz­nych - 8.8%, inżynie­ryj­no-tech­nicz­nych - 6.8%,medycz­nych - 5.8%, in­for­ma­tycz­nych - 4.9%, usług dla lud­ności - 3.7%, praw­nych - 3.1% oraz och­ro­ny śro­dowiska - 1.4%. In­ne kie­run­ki stanowią 16.4%.

Naj­po­pular­niej­szy­mi kie­run­ka­mi stu­diów są: zarządzanie, bu­dow­nic­two, pe­dago­gika, pra­wo, in­for­ma­ty­ka, eko­nomia, fi­nan­se i rachun­ko­wość, inżynie­ria śro­dowiska, ad­mi­nistracja, psy­chologia, fi­lologia an­giel­ska, zarządzanie i inżynie­ria pro­duk­cji, tu­rysty­ka i re­kreacja, mechanika i bu­dowa ma­szyn, au­to­ma­ty­ka i ro­bo­ty­ka, geode­zja i kar­to­gra­fia, bio­tech­nologia, dzien­nikar­stwo i ko­mu­nika­cja społecz­na, go­spo­dar­ka prze­strzen­na, och­ro­na śro­dowiska, ma­tema­ty­ka, tran­s­port, so­cjologia, sto­sun­ki międzyna­ro­dowe, kul­tu­ro­znaw­stwo.

Z myślą o wszyst­kich ma­tu­rzystach opracowujemy w na­szym ser­wisie in­for­ma­cje na te­mat kie­runków stu­diów, ro­dzajów ksz­tałcenia, za­wodów.

W bazie uczel­ni znaj­dzie­cie przy każdej sz­ko­le wyższej oceny stu­dentów oraz ko­men­tarze i opinie na te­mat uczel­ni, w których stu­diują. Za­po­znaj­cie się z ni­mi.

career 1019910 1280 300x300Zachęca­m do lek­tu­ry opisów różnych typów stu­diów. To ide­al­ny „pierw­szy krok” przy po­dej­mo­waniu dal­szych de­cyzji o wy­bo­rze kie­run­ku stu­diów i sz­koły wyższej. Kie­run­ki ofero­wane przez uczel­nie publicz­ne i nie­publicz­ne po­grupo­wano w pre­zen­to­wane niżej ty­py stu­diów - kliknij i sprawdź:

STU­DIA TECH­NICZ­NE

STU­DIA SPOŁECZ­NE

STU­DIA EKO­NOMICZ­NE

STU­DIA HU­MA­NISTYCZ­NE

STU­DIA MEDYCZ­NE

STU­DIA TU­RYSTYCZ­NO-SPOR­TO­WE

STU­DIA PRAW­NICZE I AD­MI­NISTRACYJ­NE

STU­DIA FI­LOLOGICZ­NE

STU­DIA BIO­LOGICZ­NO-PRZY­ROD­NI­CZE

STU­DIA AR­TY­STYCZ­NE

STU­DIA PE­DAGO­GICZ­NE

STU­DIA WOJ­SKO­WE I MOR­SKIE

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .