Informacje ogólne o KKZ

Od roku szkolnego 2012/2013 zawody zostały podzielone na kwalifikacje. W branżowej szkole I stopnia jest 1 kwalifikacja. Natomiast w technikum są 2 kwalifikacje.

Kursy kwalifikacyjne zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczy kształcenia dorosłych - od 2012 r. likwidowane były zasadnicze szkoły zawodowe i technika dla dorosłych oraz wiele zawodów w szkołach policealnych.
Od 2013 r. likwidowane były też technika uzupełniające dla dorosłych. Zostały tylko licea ogólnokształcące dla dorosłych.

Kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych zostaje zastąpione kształceniem kursowym, bardziej odpowiednim dla edukacji ustawicznej.

Po co zawody podzielono na kwalifikacje?

Najprościej mówiąc, po to, aby łatwiej można było się przekwalifikować, uzupełnić kwalifikacje, zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, nowy zawód/lub nowe zawody.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przeznaczone są dla osób, które:

  • chcą dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • chcą uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
  • chcą się przekwalifikować,
  • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
  • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
  • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
  • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe  w trakcie pracy zawodowej.
  • to również doskonała propozycja dla absolwentów techników oraz liceów ogólnokształcących, studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji oraz zainteresowań.

■ Kursy są organizowane zgodnie z preferencjami uczestników w formie:

® stacjonarnej - dziennej i wieczorowej (popołudniowej) - minimum 3 razy w tygodniu oraz

® zaocznej (weekendowej) - zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni w sobotę i niedzielę.

■ Kursy uruchamiane są dwa razy w roku w chwili zgromadzenia wymaganej liczby uczestników.

■ Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nie będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, matematyka, geografia, itd.) – ta forma kształcenia pozwala skupić się na zdobyciu precyzyjnej wiedzy branżowej oraz konkretnych kwalifikacji zawodowych.

■ Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. 

■ Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

■ Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin może zostać zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

■ Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO).

■ Jeżeli kwalifikacja kształcona na kursie została wyodrębniona w zawodzie nauczanym na poziomie technika, to w trakcie kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym słuchacz ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Wymiar praktyk jest zróżnicowany w zależności od tego, czy w zawodzie wyodrębniono jedną czy dwie kwalifikacje.

■ Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

■ Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .