Formy zatrudnienia

kodeks dPodstawowe formy zatrudnienia w Polsce

Umowa na okres próbny- zawierana jest w zdecydowanej większości przypadków przy rozpoczynaniu pracy przeważnie na 3 miesiące, choć może być na krócej (minimum dwa tygodnie). Co do zasady może być zawarta tylko raz. Poprzedza zawarcie właściwej umowy. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Służy wzajemnemu poznaniu się pracodawcy i pracownika.

Okres jej wypowiedzenia w zależności od trwania wynosi:

- 3 dni w przypadku zawarcia na maksimum 2 tygodnie

- 1 tydzień w przypadku zawarcia na dłużej niż dwa tygodnie

- 2 tygodnie w przypadku zawarcia umowy na 3 miesiące

Po jej upływie kiedy obydwie strony są zgodne co do kontynuacji współpracy następna umowa może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony.

Umowa na czas określony- może być zawarta na dowolny okres. Jednak, co do zasady, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa na czas nieokreślony- jest najbardziej korzystną umową dla pracownika. Jak sama nazwa wskazuje nie zawiera się w niej żadnego terminu jej trwania. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. Daje również możliwość zaciągnięcia wieloletnich kredytów hipotecznych.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

1)

na mocy porozumienia stron;

2)

przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3)

przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4)

z upływem czasu, na który była zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2)

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3)

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na zastępstwo- nowo zatrudniona osoba zastępuje pracownika w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności. Może być w niej określony czas po upływie którego stary pracownik wraca do zakładu pracy i wtedy taka umowa automatycznie ulega rozwiązaniu lub tylko informacja, że z chwilą jego powrotu następuje rozwiązanie stosunku pracy. Okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni.

Wszystkie powyższe umowy zawarte są w formie pisemnej. Taka sama forma wymagana jest również w przypadku zmiany warunków w nich określonych jak i rozwiązaniu.

fotolia 17883710 subscription xl 800x600 194921Inne rodzaje umów mających charakter cywilnoprawny

Umowa o dzieło- Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Pracownikowi nie przysługują przywileje wynikające z umowy o pracę (urlopy, odprawy, zasiłki, okresy wypowiedzeń). Jej postanowienia regulują art.627 - 646 Kodeksu Cywilnego. Nagradzany jest rezultat a nie samo działanie. W przypadku tej umowy obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego, nie ma natomiast obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.( z jednym wyjątkiem - może zdarzyć się, że pracownik ma z tym samym pracodawcą dwie umowy jedną o dzieło a jedną o pracę - wtedy od obydwu umów składki społeczne i zdrowotne są pobierane.)

Umowa zlecenie- zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zakresu czynności na rzecz zleceniodawcy. Liczy się tutaj
(w odróżnieniu od umowy o dzieło) działanie, które nie musi prowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Również nie przysługują przywileje wynikające z umowy o pracę. Jej postanowienia regulują art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. W sprawie podatku dochodowego
i składek ubezpieczeniowych zasady są takie same jak przy umowie o dzieło.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .