Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Dostępność cyfrowa

  • Wstęp

   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CKZiU znajdującej się pod adresem https://ckziu.com 

   Data publikacji strony internetowej: dnia 01.09.2016 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: dnia 21.02.2021r.

  • Status pod względem zgodności

   Niniejsza strona internetowa jest

   częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

   Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, informacje zamieszczone w formie załączników).

   Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

   Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych napisów alternatywnych

   Strona nie posiada wbudowanego czytnika treści oraz tłumacza języka migowego. 

   Wyłączenia:

    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

   Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2021r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  • Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

   Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). W raporcie uwzględniono wybrane elementy poziomu walidacji A WCAG, AA WCAG i AAA WCAG

  • Kontakt i informacje zwrotne

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  ul. Grota Roweckiego 64 41-200 Sosnowiec

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ckziu.com tel. 32 266 06 82

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  • Procedura wnioskowo - skargowa

  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

   internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  2. Żądanie powinno zawierać:

   • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

   • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,

   • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

  3. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, z podaniem terminu kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

 2. Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 mieści się w 4 budynkach szkolnych:

 1. budynek przy ul. Grota Roweckiego 64 – budynek główny będący siedzibą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   • Główne wejście do budynku jest od ulicy Grota Roweckiego, prowadzą do niego schody, przy których znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych ruchowo, obsługiwana przez pracownika szkoły. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacja główna (portiernia) znajduje się po prawej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki.

   • Wejście boczne od ulicy Gospodarczej - wejście z poziomu chodnika, bez schodów, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy tylko do sali gimnastycznej. Na półpiętro prowadzą schody do dalszej części budynku.

  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

   Od strony wejścia głównego dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia usytuowane na parterze. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny za pomocą tablic i planów ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udziela pracownik obsługi przy wejściu głównym od ul. Grota Roweckiego .

   • w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 2. budynek przy ul. Grota Roweckiego 66

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   • Główne wejście do budynku jest od ulicy Ptasiej, przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacja główna (portiernia) znajduje się po prawej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki.

   • Wejście boczne od ulicy Grota Roweckiego znajduje się na poziomie chodnika. Swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy tylko do pracowni szkolnych i pomieszczeń znajdujących się na parterze. Na półpiętro prowadzą schody do dalszej części budynku.

   • Dodatkowe wejście boczne (od strony boiska) przy ulicy Grota Roweckiego, znajduje się na poziomie chodnika. Skorzystanie z tego wejścia możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przez osobę zainteresowaną. Zapewnia swobodny dostęp do części budynku ( I piętro) dla osób z niepełnosprawnością ruchową – dostępna winda, ponadto możliwy jest dostęp do sali gimnastycznej i pomieszczeń znajdujących się w skrzydle budynku przy wejściu głównym .

  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

   Od strony wejścia głównego dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia usytuowane na parterze. W budynku jest winda umożliwiająca dostanie się na I kondygnację nowego skrzydła budynku, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp na półpiętro starszej części budynku, gdzie znajdują się pracownie zawodowe, możliwy jest za pomocą platformy, obsługiwanej przez pracownika szkoły.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny, tj. tablice i plany ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udziela pracownik obsługi przy wejściu głównym od ul. Ptasiej.

   • w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 3. budynek przy ul. Wawel 1

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   • Główne wejście do budynku jest od ulicy Legionów, przy którym znajdują się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacja główna (portiernia) znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki.

   • Wejście boczne od ulicy Legionów – wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na półpiętro prowadzą schody do dalszej części budynku.

  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

   Od strony wejścia głównego dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia usytuowane na parterze. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny za pomocą tablic i planów ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udziela pracownik obsługi przy wejściu głównym.

   • w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 4. budynek przy ul. Warneńczyka 9

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  Wstęp do budynku możliwy jest przez jedno wejście od strony ulicy Warneńczyka. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze i pomieszczenia nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na barierę schodów. W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny za pomocą tablic i planów ewakuacji.

  • w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.