Pedagog

Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie i nieodpłatnie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania jej efektywności. Czasem, w przypadkach złożonych i przekraczających kompetencje pracowników szkoły, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazywane są inne zewnętrze instytucje realizujące zadania z tego obszaru np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapeutyczne, instytucje pomocy społecznej i inne. W szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z tego zakresu, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w następujących formach:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia (45 minut, w grupie do 8 uczniów);
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (45 minut, w grupie do 8 uczniów);
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających umiejętności uczenia się lub kompetencje emocjonalno - społeczne (60 minut, w grupie do 10 uczniów) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (60minut, w grupie do 5 uczniów)
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia

 i kariery zawodowej;

 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana, również rodzicom uczniów i nauczycielom, w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Jolanta Łebek – pedagog CKZiU