KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec, reprezentowane przez Dyrektora. Może Pani/ Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec. 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec, jest Pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe,
 4. ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 5. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

celem realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych i organizacyjnych, a także obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu zawierania i wykonywania umów. 

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 2. inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień z administratorem, w tym podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji,  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64,         41 – 200 Sosnowiec przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa (w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

 1. dostępu do swoich danych, 
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 3. usunięcia danych, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych, 
 6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem). 

Pani/ Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/ Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64,  41 – 200 Sosnowiec nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

 

 1. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), może Pani/ Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNAO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

/W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ/

 

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec reprezentowane przez Dyrektora.  Może Pani/ Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec. 

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego    i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec jest Pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b, c,d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, 
 4. ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe,
 5. ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 6. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

celem realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a także celem wykonania lub zawarcia umowy. 

 

 1. ZAKRES DANYCH 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64,     41 – 200 Sosnowiec przetwarza dane osobowe w postaci podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym imienia, nazwiska, adresu, miejsca, stanowiska pracy, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu e-mail.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 2. inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień z administratorem,

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji,  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. 

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa (w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), także przez okres trwania współpracy i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zobowiązań łączących z Administratorem, ewentualnie – w przypadku wyrażonej zgody – do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

 1. dostępu do swoich danych, 
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 3. usunięcia danych, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych, 
 6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem). 

 

Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

 

 1. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadku uznania, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,  ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

 1. POCHODZENIE DANYCH 

Pani/ Pana dane pozyskane zostały ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów czy stron internetowych. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.