ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

We wtorek 26 września spotkaliśmy się na uroczystej akademii z okazji ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy zostali oficjalnie przyjęci do grona „Gastronomika”. Część pierwsza - najbardziej uroczysta - to złożenie ślubowania. Młodzież przyrzekała m.in. strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji, brać przykład z ludzi rzetelnych,  rozwijać w sobie postawę obywatelską.

GASTRONOMIK DLA SENIORÓW SOSNOWCA

21767101 361418980944805 967049072 oW dniach 11 – 17 września 2017r. w Sosnowcu  po raz kolejny obchodzone są  Dni Seniora. Z tej okazji w czwartek 15 września  uczniowie Gastronomika pod opieką p. Edyty Rostowskiej i p. Danuty Prorok, w ramach współpracy międzypokoleniowej  przygotowali pyszną , zagłębiowską zalewajkę. Częstowano nią  uczestników plenerowych  gier drużynowych, które zostały rozegrane pomiędzy przedstawicielami Rad Seniorów .

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

SPOTKANIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z LAUREATAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TURNIEJÓW ZAWODOWYCH

P 20170913 123610W dniu 13.09.2017r. odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z Laureatami Olimpiad Przedmiotowych i Turniejów Zawodowych z całego województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Cikała – laureatka i zdobywczyni I miejsca W Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz p. Dorota Paszczela – nauczyciel przygotowujący ucznia do turnieju. Ola znalazła się wśród 107 laureatów różnych olimpiad i turniejów z całego województwa.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. wielodzietność
 4. alkoholizm
 5. narkomania
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 8. rodzina niepełna
 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA ORAZ LISTA POPARCIA       POBIERZ

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1            04 września w murach Gastronomika odbyła się inauguracja  roku szkolnego 2017/2018.  Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Ewa Jachym, która serdecznie powitała po wakacyjnej przerwie uczniów i nauczycieli szkoły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w murach naszej szkoły;  szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom, umożliwiającej rozwijanie pasji i zainteresowań.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .