Egzamin zawodowy po ukończeniu KKZ

■ Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

■ Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

■ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

■ Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

■Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy)
  • szkół policealnych;
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

■ Egzamin ten jest również przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny. Oznacza to, że w jednym terminie, na takich samych zasadach i warunkach do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację mogą przystąpić osoby z różnych „ścieżek kształcenia”.

■ Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, będzie musiała:

  • wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego;
  • złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego (np. jeżeli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony był w Sosnowcu to deklarację należy złożyć dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie,) nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu;
  • dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

■ W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy jeszcze trwa, ale termin jego zakończenia określony został nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego to osoba, która chce przystąpić do egzaminu zawodowego, może również złożyć dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację, nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie musiała dołączyć niezwłocznie po zakończeniu kursu.

■ Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie wskazywać miejsce przystąpienia do egzaminu zawodowego i to zarówno w części pisemnej jak i w części praktycznej osobie, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy.

■ Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda go, jeżeli uzyska z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. W takim przypadku otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

■ Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

  • świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz
  • odpowiedniego poziomu wykształcenia (poziom wykształcenia potwierdza świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego).

■ Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum jest to wykształcenie średnie.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .