Przedmioty w zakresie rozszerzonym 2017/2018

1. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik ekonomista proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Matematyka 180 godz.-  wybór obowiązkowy

2. Język polski 240 godz.

3. Geografia 240 godz.

2. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik organizacji reklamy proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Matematyka 180 godz.-  wybór obowiązkowy

2. Język polski 240 godz.

3. Geografia 240 godz.

3. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik handlowiec  proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Geografia  240 godz.– wybór obowiązkowy

2. Język angielski 180 godz.

3. Matematyka 180 godz.

4. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik hotelarstwa proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Geografia 240 godz.

3. Chemia 240 godz.

5. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik żywienia i usług gastronomicznych proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Chemia 240 godz.

3. Biologia  240 godz.

6. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik obsługi turystycznej proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

7. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem kelner proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Biologia 240 godz.

3. Chemia 240 godz.

8. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik przemysłu mody proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. - wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

9. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik usług fryzjerskich  proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. - wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

10. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik fotografii i multimediów proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia  240 godz.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz.204 oraz z 2014r. poz. 251).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014r., poz.1993).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .