Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
W SOSNOWCU, ul. GROTA ROWECKIEGO 64 
na rok szkolny 2017/2018

W roku 2017 nabór do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji przez stronę internetową: slaskie.edu.com.pl/Kandydat

W przypadku większej ilości kandydatów na dany kierunek kształcenia a mniejszej liczby miejsc, do liczby punktów, które uzyskał kandydat na egzaminie gimnazjalnym, dolicza się punkty za oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z następujących przedmiotów:

Technikum Nr 1:

Technik organizacji reklamy:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 Technik ekonomista:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Technik handlowiec:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Technikum Nr 3:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Technik hotelarstwa

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • informatyka

Technik obsługi turystycznej

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • geografia

Kelner

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Technikum Nr 7:

We wszystkich zawodach technikum – Technik Przemysłu Mody, Technik Fotografii i Multimediów, Technik Usług Fryzjerskich:

 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne

Branżowa Szkoła I stopnia:

W zawodzie sprzedawca:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

W zawodach krawiec, fryzjer, fotograf, tapicer:

 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne

W zawodach kucharz, cukiernik, piekarz:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do technikum

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 14 marca 2017 r.)

I. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony 
w procentach z:

 a) języka polskiego,

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

 c) matematyki,

 d) przedmiotów przyrodniczych

 e) języka obcego nowożytnego

 – mnoży się przez 0,2;

II. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

III. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV. 1. W przypadku przeliczania na punkty:

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
5 punktów,

 d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 
i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych 
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
na szczeblu:

 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym 
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 VI. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

 d) dostatecznym – przyznaje się 8 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 
i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione 
na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .