Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 1. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. (termin w rekrutacji uzupełniającej od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.)

 

2. Termin dostarczania kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów kandydatów

do 6 lipca 2017 r. (termin w rekrutacji uzupełniającej do 10 sierpnia 2017 r.)

 

4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały i kandydatów niezakwalifikowanych,a także wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, który potwierdził chęć kształcenia

7 lipca 2017 r. (termin w rekrutacji uzupełniającej 11 sierpnia 2017 r.)

* W terminie 7 dni rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dostarczenie także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 7 lipca do 13 lipca 2017 r. (termin w rekrutacji uzupełniającej do 14 sierpnia 2017 r.)

 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

14 lipca 2017 r.  (termin w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2017 r.)

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2017 / 2018

O przyjęciu do w/w szkół w przypadku większej ilości kandydatów w stosunku do liczby wolnych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym. Szczegóły określa Regulamin rekrutacji CKZiU na rok szkolny 2017/2018. 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .